History Vision Mission Objective Board Of Directors
 
อดีตนายกสมาคม

   
1968-1970
นายเฉลิม ปัทมพงศ์
  1971-1979, 1982-1983
นายไพโรจน์ ไชยพร
  1980-1981
นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์

   
1983-1986, 1991-1992
นายยง อารีเจริญเลิศ
  1987-1990
นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์
  1993-1994
นายแพทย์มารุต มัสยวาณิช

   
1995-1998
นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร
  1999-2002
นายไพบูลย์ พลสุวรรณา
  2003-2004
ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช

       
2005-2008
ดร.พจน์  อร่ามวัฒนานนท์
       
 
นายกกิตติคุณ
   
ดร.อาภรณ์  ศรีพิพัฒน์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  นายยง อารีเจริญเลิศ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

   
นายแพทย์มารุต มัสยวาณิช
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

  นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  นายไพบูลย์ พลสุวรรณา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

     
ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
     
 
ที่ปรึกษา
   
นายสุวัฒน์  จันทะยาสาคร
ที่ปรึกษา
  นายสุวิทย์  เกียรติสุไพบูลย์
ที่ปรึกษา
  นายธงชัย  ธาวนพงษ์
ที่ปรึกษา

 
   
นายส่องแสง   ปทะวานิช
ที่ปรึกษา
  นายอุดม   จริยวิลาศกุล
ที่ปรึกษา
  นายประพันธ์   สิมะสันติ
ที่ปรึกษา
 
   
ดร.นันทิยา   อุ่นประเสริฐ
ที่ปรึกษา
   
 
รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปี 2558-2559
 
   
นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
นายกสมาคมฯ
  นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
อุปนายกคนที่ 1
  นายวิบูลย์ สุภัครพงษ์กุล
อุปนายกคนที่ 2
 
   
นายอาทร พร้อมพัฒนภัค
เลขาธิการ
  นายวิเชียร จันทะยาสาคร
เหรัญญิก
  นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์
นายทะเบียน
 
   
นายรักเกียรติ ธรรมมงคล
ปฏิคม 1
  นายเอกราช พรรณสังข์
ปฏิคม 2
  นายชูพงษ์ ลือสุขประเสริฐ
ไกล่เกลี่ย
 
   
นายมนตรี พันธุโสภณสวัสดิ์
ไกล่เกลี่ย
  นางอำไพ หาญไกรวิไลย์
กรรมการและที่ปรึกษานายกฯ
  นางสาวศิริวัลย์ ดุษฎีวุฒิกุล
กรรมการ
 
   
นายส่องแสง ปทะวานิช
กรรมการ
  นายสมศักดิ์ ก่อกูลเกียรติ
กรรมการ
  นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์
กรรมการ
 
   
นางจินดา จงกมานนท์
กรรมการ
  นายศิลปชัย ภูวเศรษฐ
กรรมการ
  นายประสิทธิ์ จารุโภคกุล
กรรมการ
 
   
นายสุภัค ชัยขจร
กรรมการ
  นายกฤป อารีเจริญเลิศ
กรรมการ
  นายอนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์
กรรมการ
 
   
นายประเสริฐ นิมิตรชัย
กรรมการ
  นางสุภาวดี โชคสกุลนิมิตร
กรรมการ
  นายพรศักดิ์ ถาวรทวีวงษ์
กรรมการ
 
   
นายธวัชชัย รัตนพิสิฐ
กรรมการ
  นายบุญเลิศ ฝูงวรรณลักษณ์
กรรมการ
  นายพฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ
กรรมการ