History Vision Mission Objective Board Of Directors
 

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

 • ส่งเสริมการประกอบกิจการสัตว์น้ำและสินค้าการเกษตรทุกชนิดที่เกี่ยวกับการทำเป็นอาหารแช่แข็ง

 • สนับสนุนและช่วยเหลือมวลสมาชิกเพื่อแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการค้าซึ่งเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 • เชื่อมความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างมวลสมาชิก

 • ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในปัญหาที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการค้าที่สมาชิก
  ดำเนินอยู่

 • ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฎิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้ดำเนินกิจการค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับ
  ประโยชน์แก่ส่วนรวม

 • ส่งเสริมการจับสัตว์น้ำทุกชนิดและการเกษตรรวมทั้งการผลิตซึ่งสินค้าดังกล่าวที่เกี่ยวข้องให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพียงพอกับ
  ความต้องการของตลาดภายในและตลาดต่างประเทศและยกระดับคุณภาพของสินค้าที่อยู่ในมาตรฐานที่ดีเพื่อสนองความต้อง
  การของตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ

 • รวบรวมสถิติการจับ การผลิต การจำหน่ายและการส่งออกตลาดต่างประเทศ ศึกษาหรือสอบถามความรู้ ความคิดเห็น
  อันเกี่ยกับกิจการค้าของสมาชิกเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

 • ร่วมมือกับรัฐาลในการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสัตว์น้ำไทย เช่น กุ้ง ปลาและสินค้าเกษตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง