ASF Info (Exchange Info)
สมาพันธ์อาหารทะเลแห่งเอเซียน (ASEAN Seafood Federation)

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เวลา 11.00 น. สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ได้จัดพิธีลงนามในปฏิณญาว่าด้วยการจัดตั้งสมาพันธ์
อาหารทะเลแห่งเอเซียน (ASEAN Seafood Federation) ขึ้น ณ บริเวณส่วนจัดแสดงสินค้าของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ในงาน
THAIFEX-World of Food ASIA 2009 อาคาร Challenger II ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี โดยมี ฯพณฯ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
เลขาธิการอาเซียน และนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว

ก่อนหน้านี้ สมาคมอาหารทะเลของกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN 6 ประเทศได้จัดประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันขึ้นเมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี อันประกอบด้วย

1. Fresh & Frozen Seafood Association of Philippines โดย Mr. Marcos Felipe, President.

2. Malaysian Frozen Food Processors Association โดย Mr. Ch’ng Chin Hooi, President.

3. Myanmar Fishery Products Processors & Exporters Association โดย Mr. Nyo Minn, Chairman.

4. The Indonesian Frozen Seafood Association โดย Mr. Johan Suryadarma, President.

5. Thai Frozen Food Association โดย Dr. Panisuan Jamnarnwej, President.

6. Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers โดย Professor Dr. Nguyen Huu Dzung, Standing Vice Chairman.

วัตถุประสงค์ของการลงนามในปฎิณญาดังกล่าว สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคสำคัญๆของโลกที่ชลอตัวลงอย่างมากนับตั้งแต่
กลางปี พ.ศ. 2551 ทำให้ความต้องการบริโภคสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆลดลง แม้ว่าอาหารจะเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบน้อย
ที่สุด เพราะความจำเป็นในการบริโภคอาหารซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัย 4 ที่สำคัญของประชากรโลกก็ตาม การรวมตัวจัดตั้งสมาพันธ์อาหาร
ทะเลแห่งอาเซียน จึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งของภาคเอกชนครั้งแรกของ ASEAN Community ที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสามารถ
ยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานแห่งความร่วมมือของภาคเอกชนในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับผลการประชุมผู้นำอาเซียนที่เมือง Bali
ได้ประกาศปฎิณญาว่าด้วย ASEAN Economic Community (AEC) declared in Bali เมื่อเดือนตุลาคม 2548 ว่า อาเซียนจะมีความร่วมมือ
ไปสู่การดำเนินการค้าอย่างเสรีและมุ่งสู่เป้าหมายแห่งการรวมกันเป็น ASEAN Charter ในอีก 5 ปีนับจากนี้ไป

“อุตสาหกรรมอาหารทะเลของกลุ่มประเทศอาเซียน มีความแข็งแกร่งและถือได้ว่า อาเซียนเป็นผู้นำในการผลิตอาหารป้อนสู่ครัวโลก กลุ่มอาเซียน
สามารถผลิตกุ้งได้ประมาณร้อยละ 50 ของผลผลิตของโลก หากรวม ASEAN + 3 โดยรวมจีนเข้าด้วยแล้ว จะมีสัดส่วนการผลิตถึงร้อย 75 และถ้า
รวมอินเดีย (ASEAN + 6) สัดส่วนการผลิตกุ้งสู่ตลาดโลกจะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 80 ของการผลิตกุ้งของโลก ซึ่งถือได้ว่าในภูมิภาคเอเซียนี้เราสามารถ
ครอบครองการผลิตกุ้งมากที่สุดในโลก” ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ อดีตนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยได้กล่าวในที่ประชุมถึงศักยภาพ
ในการผลิตอาหารทะเลของ ASEAN และ ASIA

จากผลการประชุมครั้งนี้ สมาชิกผู้ก่อตั้งสมาพันธ์อาหารทะเลแห่งอาเซียน (ASEAN Seafood Federation) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง
ให้ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์ฯ เป็นประเทศแรก โดยดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมอาหารแช่
เยือกแข็งไทย และประเทศเวียดนามโดย Dr. Nguyen Huu Dzung, Standing Vice Chairman of Vietnam Association of Seafood
Exporters and Producers เป็นรองประธาน เนื่องจากประเทศเวียดนามจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานอาเซียนในเทอมต่อไป
และคุณอาทร พิบูลธนพัฒนา เลขาธิการสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เป็นเลขาธิการสหพันธ์

กรอบความร่วมมือของสมาชิกสมาพันธ์อาหารทะเลแห่งอาเซียน (ASEAN Seafood Federation) 6 ด้าน ประกอบด้วย

1. ความร่วมมือในด้านการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยี (Products and Technology)

2. ความร่วมมือในด้านมาตรฐานอาหารและคุณภาพ/ความปลอดภัยของอาหารสู่ผู้บริโภค (Food Standard, Quality and Traceability)

3. ความร่วมมือในด้านการสร้างความมั่นคงในปัจจัยการผลิต (Products Inputs Securing)

4. ความร่วมมือในด้านการตลาด (Marketing)

5. ความร่วมมือในด้านการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนระหว่างสมาชิกฯ (Investment in ASEAN Region) และ

6. ความร่วมมือในด้านโลจิสติกส์ (Logistics Cooperation)

ต่อมา ผู้แทนจากประเทศบรูไน โดย Brunei Darussalam Aquaculture Producers Alliance Cooperative (B.A.P.A.) Limited ได้
ลงนามใน Framework Agreement เพื่อร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์อาหารทะเลแห่งเอเซียน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 และล่าสุด
Thai Food Processors’ Association โดยนายกสมาคมฯ ได้ลงนามร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ เมื่อ 25 กรกฎาคม 2555

เรียบเรียงโดย...โครงการพิเศษ
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
21 ธันวาคม 2555