สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
92/6 ชั้น  6 อาคารสาธรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ  10500 
Tel : (662) 235-5622-4, 636 9001-4
Fax : (662) 235-5625
www.thai-frozen.or.th
E-mail : thai-frozen@thai-frozen.or.th

The best way to come visit us:
By Sky Train: Get off at Chongnontree Station


ชื่อของคุณ - ชื่อบริษัท
อีเมล์
ข้อความ