TFFA TFFA MEMBER
   
สุรพลฟู้ดส์ และ สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ ร่วมใจ ปลูกป่าชายเลน

ทีมผู้บริหารจากสุรพลฟู้ดส์ นำโดยคุณโชคชัย เจียงวรีวงศ์
ร่วมกับบริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ และทีมพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ บางปู มีเป้าหมายคือ การปลูกต้นแสมขาว และต้นลำภู
เพิ่มเติมลงไปในป่าชายเลน จำนวน 3,000 ต้น เพื่อฟื้นฟู และสนับสนุน
การอนุรักษ์ป่าชายเลน ของบางปู ให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา
การฟื้นฟูป่าชายเลนให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมนั้น เป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ
ว่าสามารถช่วยลดปัญหา น้ำทะเลกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งได้เป็นอย่างดี
และเกิดประโยชน์ยั่งยืนมากที่สุด เพราะนอกจากป่าชายเลนจะช่วยลด
ความรุนแรงของคลื่น ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง ช่วยชะลอความเร็วของลม
หรือพายุให้ลดลงก่อนที่จะขึ้นสู่ ฝั่ง เพื่อมิให้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ที่อยู่อาศัย
และพื้นที่ทำกินของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงได้แล้วนั้น ป่าชายเลนยังจะช่วยเพิ่มพื้นที่
ตามชายฝั่ง และช่วยกรองของเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม มิให้ไหลลงสู่ทะเล
สร้างความเสียหายแก่สัตว์น้ำและระบบนิเวศ ตลอดจนช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย