TFFA TFFA MEMBER
วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก

สมาคมฯ ร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กรมประมง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (
LPN) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
จัดกิจกรรมพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมย์ ที่มุ่งมั่นในการขจัดการใช้แรงงานเด็ก
และแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมอย่างเบ็ดเสร็จภายในปี 
2558
 
ภาพบรรยากาศ *คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพใหญ่