TFFA TFFA MEMBER
 
โครงการ “สร้างชีวิต ปลูกจิตสำนึก สู่การอนุรักษ์พันธุ์ปูอย่างยั่งยืน”

ผลผลิตปูและการส่งออก


ปริมาณปูที่จับได้ในช่วงระหว่างปี 2000 - 2011


สถิติการส่งออกสินค้าปูสดแช่เย็นแช่แข็งและปูแปรรูปแช่เย็นแช่แข็งของไทย ปี 2011  
   
 

หลังจากปี 2000 เป็นต้นมา ปริมาณปูม้าในธรรมชาติลดลงอย่างมาก เนื่องจากการจับปูม้าตลอดทั้งปี และการจับปูม้าที่มีไข่นอกกระดองมาขาย นอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องมือประมง
ปูม้าที่มีประสิทธิภาพสูง (Over fishing) เช่น ลอบพับ และอวนลอยปู มาใช้จับปูมากขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตลาดปูม้าทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ปูม้าในธรรมชาติไม่สามารถ
เกิดทดแทนได้ทันและอยู่ในสภาพถดถอย

โดยปกติปูม้าจะวางไข่เมื่อมีขนาดความกว้างกระดองประมาณ 9.4 เซนติเมตร แต่ปัจจุบันพบว่าปูม้าส่วนใหญ่เริ่มผสมพันธุ์ตั้งแต่มีอายุประมาณ 3-4 เดือน มีขนาดความกว้างกระดองประมาณ
4.5 เซนติเมตร ปูม้าสามารถวางไข่ได้ตลอดปี แต่ส่วนใหญ่ที่ถูกจับมีอายุเพียงเดือนที่ 4 ย่างเดือนที่ 5 หรือมีอายุ 0.33 ปี เท่านั้น ส่งผลให้ปูม้าจำนวนมากไม่มีโอกาสวางไข่ตามธรรมชาติ

ขั้นตอนการผสมพันธุ์ของปูม้าจะใช้เวลาประมาณ 12-15 ชั่วโมง โดยน้ำเชื้อที่อยู่ในถุงเก็บน้ำเชื้อจะมีอายุประมาณ 3-4 เดือน ซึ่งในช่วงฤดูผสมพันธุ์ปูเพศผู้ตัวหนึ่งสามารถผสมกับปูเพศเมียได้หลาย
ตัว หลังจากผสมพันธุ์ประมาณ 20-30 วัน ไข่ที่ผสมแล้วจะมีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆ จนล้นจับปิ้ง ระยะนี้เรียกว่าปูไข่นอกกระดอง ไข่จะเปลี่ยนสีจากเหลืองอ่อนเป็นเหลืองเข้ม น้ำตาลอ่อน และน้ำตาลตาม
ลำดับ ประมาณ 10-15 วัน แม่ปูก็จะใช้ขาเดินเขี่ยไข่ให้หลุดจากจับปิ้ง ปล่อยล่องลอยไปในทะเล ไข่สีดำซึ่งแก่เต็มที่ จะมองเห็นลูกตาเป็นจุดสีดำภายในได้ ไข่ใช้เวลาฟักเป็นตัวภายใน 1-2 วัน
โดยปูแม่หนึ่งตัวมีไข่ประมาณ 1.7 – 3.2 ล้านฟอง ขึ้นอยู่กับขนาดของกระดอง โดยปูมีขนาดไข่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 280-380 ไมครอน โดยในการวางไข่ครั้งนึงไข่ปูม้าจะเหลือรอดจริงๆ
ประมาณ 10%

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรปูม้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ จึงได้จัดทำโครงการ “สร้างชีวิต ปลูกจิตสำนึก สู่การอนุรักษ์พันธุ์ปูอย่างยั่งยืน” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรปูม้าผ่านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจาก NFI Crab Council ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ให้การสนับสนุนประเทศผู้ส่ง
ออกปูม้าที่มีการจัดทำโครงการอนุรักษ์ อาทิ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินเดีย จีน และไทย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
1. การกำหนดช่วงระยะเวลาในการห้ามจับปูม้า เพื่อปล่อยให้ทรัพยากรปูม้าฟื้นฟูขึ้นมา ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมควรมีระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม
2. ควรกำหนดขนาดตาลอบเพิ่มเป็น 2.5 นิ้ว เพื่อให้ปูม้าเพศเมียที่มีขนาดความกว้างกระดอง 8 เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดเเรกเริ่มสมบูรณ์เพศให้ได้มีโอกาสวางไข่
3. ควรงดการจับแม่ปูไข่นอกกระดองในฤดูกาลวางไข่ ได้เเก่ ในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน และเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม
4. มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดการทำลายป่าชายเลน และรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชายเลนให้เป็นรูปธรรม
5. ควรทำการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลและแนวปะการังให้มีความอุดมสมบูรณ์ และควรห้ามการจับปูม้าในบริเวณดังกล่าวอย่างเด็ดขาด
6. รณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่รับประทาน ปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง
7. การจัดทำ ธนาคารปู คอนโดปู และปลูกจิตสำนึกชุมชนในการอนุรักษ์ปูม้า


ปูม้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Portunus pelagicus Linnaeus, 1758
ชื่อสามัญ : Flower crab
ลักษณะทั่วไป : ปูชนิดนี้มีกระดองยาวรี รูปไข่ ขอบกระดองข้างนัยน์ตาหยักเป็นฟันแหลม จำนวนด้านละ 9 ซี่ ขาหนีบยาว ขาเดินทั้ง 3 คู่ ปลายแบน ขอบมีขนเล็กๆ ขากรรเชียงแบน
ตัวผู้สีสดใสฉูดฉาดกว่า ตัวเมียสีฟ้าอ่อน มีจุดขาวตกกระทั่วไปบนกระดอง ก้ามหนีบ ขาเดินและกรรเชียงด้านท้องสีขาว
ขนาด : ใหญ่ที่สุดมีความกว้างของกระดอง 20 เซนติเมตร ตัวผู้ขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย
แหล่งที่อยู่อาศัย : พื้นทะเลที่เป็นทราย หรือทรายปนโคลน ความลึกของน้ำระหว่าง 10-50 เมตร
ประโยชน์ : เนื้อใช้ทำอาหารได้ดีมาก ตั้งแต่ปูต้ม ปูบรรจุระป๋อง หรือเป็นวัตถุดิบในการทำหอยจ้อ


อ.ชุตาภา คุณสุข อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Qualifications :

วท.บ. (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม. (สัตววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. Candidate (สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Scholarship andaward:
- ทุนวิจัยนิสิตปริญญาโท-เอก จากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รหัสโครงการ CEB_M_5_2005 และรหัสโครงการ CEB_D17_2009
- ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ จากโครงการพัฒนาองค์ความรู้ และศึกษานบายการจัดการชีวภาพในประเทศไทย (BRT) รหัสโครงการ BRT T_248012 และรหัสโครงการ BRT_T352002
- ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศักษา 2552 รหัส F-31-GS-ES13
- ทุนเรียนดี ของมูลนิธิแถบ นีละนิธิ ซึ่งมอบให้กับนิสิตนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2550
- ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2548 และ 2551
- ทุนการศึกษาและการทำวิจัย จากมูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณี รัฐสภา ปี พ.ศ. 2552
- รางวัลการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ดีเด่น ในส่วนของ session Biodiversity ในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ (Grad Congress) ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551
- รางวัลรูปภาพนิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำดีเด่น การฝึกอบรมการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ณ เมือง Cantho ประเทศเวีดนาม

 
ภาพบรรยากาศ *คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพใหญ่