TFFA TFFA MEMBER
   
โครงการค่ายการศึกษาแก้ปัญหาแรงงานเด็ก

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ
“ป้องกันการใช้แรงงานเด็กในจังหวัดสมุทรสาคร” ของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน หรือ Labour Rights Promotion Network Foundation (LPN) ใน
ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพ
หมู่ 4 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวิต และยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่ลูกหลานแรงงานต่างด้าว อีก
ทั้งเพื่อส่งเสริมทักษะการป้องกันตนเอง และลดโอกาสความเสี่ยงของการใช้แรงงาน
เด็กในอุตสาหกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มเด็กนักเรียนข้ามชาติจากโรงเรียนวัด
ศรีสุทธาราม และศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 200 คน
ในระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพ
หมู่ 4 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริม
สร้างทักษะชีวิต และยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่ลูกหลานแรงงานต่างด้าว อีกทั้งเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการป้องกันตนเอง และลดโอกาสความเสี่ยงของการใช้แรงงานเด็กใน
อุตสาหกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มเด็กนักเรียนข้ามชาติจากโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม
และศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 200 คน โดยมีสมาชิก
สมาคมฯ ร่วมให้ความสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ Marine Gold Products Ltd. ,
Phatthana Seafood Co., Ltd. , Thai Royal Frozen Food Co., Ltd. , Charoen
Pokphand Foods Public Co., Ltd. (Mahachai) , Starfoods Industries Co., Ltd. ,
Thai Union Frozen Products Public Co., Ltd.

 
ภาพบรรยากาศ *คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพใหญ่