TFFA TFFA MEMBER
   
วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก (World Days Against Child Labour)

อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าประมงนับเป็นอุตสาหกรรมหลักที่นำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2555 มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 264,766 ล้านบาท โดยมีสินค้าหลักที่ส่งออกสูงสุด คือ สินค้ากุ้ง ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 95,473 ล้านบาท นอกจากนี้ อุตสาหกรรมดังกล่าวยังเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับแรงงานในประเทศและแรงงานต่างชาติ โดยส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างชาติกว่า 500,000 คน เนื่องจากอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและประเทศไทยมีการอนุญาตให้แรงงานต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยได้ จึงมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านอาทิ พม่า กัมพูชา และลาว

ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานที่ดีมาโดยตลอด สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยและสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอาหารทะเลแช่เยือกแข็งและแปรรูปบรรจุกระป๋อง ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านแรงงาน เพื่อกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการด้านแรงงานให้สมาชิกนำไปปฎิบัติ อีกทั้งยังมีการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานแก่สมาชิกและสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นที่สมาชิกใช้บริการ และจัดทำโครงการในการตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้มีการประสานการทำงานร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการจัดทำ 10 ขั้นตอนใน “การปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดี” (Good Labour Practices: GLP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขจัดการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหารทะเลในประเทศไทย รวมถึงมีการประสานการทำงานร่วมกับเครือข่ายด้านแรงงาน และองค์กรอิสระ ในการติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ การผลักดันและสนับสนุนให้เด็กไทยและเด็กต่างชาติเข้าสู่ระบบการศึกษานับได้ว่าเป็นแนวทางสำคัญในการลดความเสี่ยงที่เด็กเหล่านี้จะเข้าสู่ภาคแรงงาน เนื่องจาก การศึกษาถือเป็นรากฐานที่ดีต่ออนาคต โดยที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้สนับสนุนการจัดจ้างครูเพื่อให้ความรู้แก่เด็ก รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนที่มีการรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนไทยตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เป็นต้น

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยและสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปมีความมุ่งหวังในการบริหารจัดการแรงงานในอุตสาหกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และพร้อมที่จะดำเนินการต่อต้านการกระทำใดๆ อันจะก่อให้เกิดปัญหากับอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมง ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก (World Days Against Child Labour) สมาคมฯ และองค์กรพันธมิตรจึงได้จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อแสดงเจตนารมณ์ พร้อมทั้งประกาศนโยบายการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมประมงของไทย ว่าปราศจากซึ่งการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน
 
ภาพบรรยากาศ *คลิกที่รูปเพื่อขยายภาพใหญ่