TFFA TFFA MEMBER
   

ซีฟู้ดไทยให้น้อง โรงเรียนวัดดอนจั่น

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยได้เดินทางไปมอบอาหารทะเลแช่แข็งให้กับ โรงเรียนวัดดอนจั่น ซึ่งโรงเรียนนี้มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กกำพร้า เด็กยากจน และเด็กด้อยโอกาส โดยรับอุปการะนักเรียนในเขตภาคเหนือและใกล้เคียงมาเข้าเรียน

 
ภาพบรรยากาศ