TFFA TFFA MEMBER
   

World Day Against Child Labor 2015

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย นำโดย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานสภาหอการค้าไทย ในฐานะประธานสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย ได้จัดงานวันต่อต้านแรงงานเด็กโลกขึ้น ณ ห้องประชุมสหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย ตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี พันเอกจักราวุธ สินพูลผล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านแรงงานเด็กโลก การจัดงานในครั้งนี้ได้เชิญเด็กๆ จาก 4 สถาบันการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนแรงงานสำหรับเด็กข้ามชาติ (MWRN) ศูนย์คาทอลิคนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น และโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมงานในปีนี้กว่า 500 คน ซึ่งสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และอาหารสำเร็จรูปให้กับทั้ง 4 โรงเรียน

      การจัดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกปีนี้ ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แล้ว ภายใต้แนวคิดสร้างความสุขความสนุกให้เด็กๆ โดยมีโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม และ ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนแรงงานสำหรับเด็กข้ามชาติ ที่สมาพันธ์ฯ ได้ให้การสนับสนุนคุณครูผู้สอนข้ามชาติให้เป็นการเฉพาะ


      ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและความเสมอภาคของมนุษย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน ทุกสมาคมและบริษัท ภายใต้สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยนั้น ยังคงยึดมั่นเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการไม่ส่งเสริมและไม่สนับสนุนการใช้แรง งานเด็กในอุตสาหกรรมประมงตลอดห่วงโซ่โดยหากพบว่าสมาชิกรายใดในสมาคมภายใต้สมาพันธ์ฯ มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และมีการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นการกระทำผิดเจตจำนงที่ได้มีไว้ร่วมกัน ทางสมาพันธ์ฯ จะยกเลิกการร่วมดำเนินกิจกรรม ตลอดจนธุรกิจหรือธุรกรรมในทุกด้านอย่างเด็ดขาด
 
ภาพบรรยากาศ