TFFA TFFA MEMBER
   

กิจกรรมวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก 2559

     เนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก (World Against Child Labour Day) 2559 ทางสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ 4 โรงเรียนที่มีการศึกษาให้กับทั้งเด็กไทยและเด็กข้ามชาติ ในจังหวัดสมุทรสาคร คือ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ ศูนย์คาทอลิคนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนแรงงานสำหรับเด็กข้ามชาติ ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559

 
ภาพบรรยากาศ