TFFA TFFA MEMBER
   

สนับสนุนอุปกรณ์อนุบาลและเพาะฟักลูกปูม้า

     วันที่ 23 กันยายน 2559 คุณมนตรี พันธุโสภณสวัสดิ์ กรรมการสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เป็นผู้แทนสมาคมฯ มอบถังขนาดเล็กจำนวน 200 ใบ ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู บ้านหัวเขา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อใช้สำหรับเพาะฟักลูกปู และขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า เพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากร

 
ภาพบรรยากาศ