Pre Register Member

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอเข้าเป็นสมาชิกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

1. ให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย หมวดที่ 2 – สมาชิก ในข้อ 5, ข้อ 6 และข้อ 7 ว่าด้วยคุณสมบัติของสมาชิก

     1.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบการค้าสัตว์น้ำต่างๆ หรือ อาหารแช่เยือก แข็งที่เป็นทั้งผู้ผลิตและส่งออก โดยจะต้องแสดงสำเนาผลการตรวจสอบสุขลักษณะโรงงานจากหน่วยงานที่ดูแล และได้จดทะเบียน  ถูกต้องครบถ้วน ตามกฎหมายรวมทั้งเป็นผู้เห็นพ้องกับวัตถุประสงค์ และเคารพกฎข้อบังคับของสมาคมยื่นความจำนงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก และคณะกรรมการได้ลงมติรับเป็นสมาชิกสามัญ
     1.2 สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ประกอบวิสาหกิจทางการค้าอุตสาหกรรม หรือการเงินที่ได้แสดงความจำนงขอสมัครเป็นสมาชิกสมทบต่อนายทะเบียน

2. ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคม จะต้องยื่นความจำนงตามแบบพิมพ์ที่สมาคมฯ ได้กำหนดไว้ต่อนายทะเบียนสมาคมฯ โดยมีสมาชิกสามัญของสมาคมเป็นผู้แนะนำและรับรองไม่น้อยกว่าอย่างละหนึ่งราย

     2.1 สมาชิกสามัญ ต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้านสุขลักษณะโรงงาน (GMP) ด้านระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องการควบคุม (HACCP) และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 2518

     2.2 สมาชิกสามัญที่ผ่านการตรวจรับรองตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสมาคมจะต้องผ่านการตรวจรับรองและได้รับการจัดระดับโรงงานและขึ้นทะเบียนในรายชื่อโรงงานของกรมประมง และได้ผ่านการตรวจรับรองจัด    ระดับโรงงานของกรมประมงตามกำหนดระยะเวลาจึงจะสามารถผลิตและส่งออก และ/หรือ จำหน่ายให้กับโรงงานซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกได้

3. ให้นายทะเบียนสมาคม นำใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจำนวนหนึ่งในสามลงมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้เลขาธิการแจ้งการรับสมัครเป็นสมาชิกไปยังผู้สมัครทราบ

4. สมาชิกสามารถถูกเพิกถอนจากการเป็นสมาชิกได้โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสมาคมจำนวนหนึ่งในสามมติให้เพิกถอนจากการเป็นสมาชิกได้เนื่องจาก


     4.1 ไม่สามารถปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ อนุกรรมการกลุ่มสินค้ากำหนด และส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสมาชิกสมาคม และอุตสาหกรรมโดยเป็นไป

ตามเงื่อนไขของกองตรวจสอบและแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง กำหนดดังนี้
ก. หยุดผลิตเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
ข. ขาดการติดต่อเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
ค. ผลการตรวจสอบโรงงานไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจากกรมประมงติดต่อกัน 2 ครั้ง
ง. ไม่มีประวัติการขอใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) จากกรมประมงเป็น ระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี

5. สมาคมอาจพิจารณายกเลิกคำขอเข้าเป็นสมาชิกสมาคม กรณีผู้ยื่นคำขอไม่พร้อมที่จะปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ หรือไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอเข้าเป็นสมาชิกสมาคมภายในระยะเวลาที่กำหนด

ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรงงานบริษัทสมัครใหม่ โดยได้แยกค่าใช้จ่ายเป็นเขตจังหวัดดังนี้

1. สมุทรปราการ/สมุทรสาคร/สมุทรสงคราม 3,000 บาท/ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. ภาคตะวันออก ระยอง/จันทบุรี ฯลฯ 6,000 บาท/ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. ภาคใต้ตอนบน ชุมพร สุราษฎร์ธานี ฯลฯ 8,000 บาท/ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. ภาคใต้ตอนล่าง สงขลา ฯลฯ 10,000 บาท/ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ การเดินทางโดยเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน


ค่าใช้จ่ายเมื่อเป็นสมาชิก

1. ค่าบำรุงรายปี เมื่อสมาคมฯ ตอบรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ผู้สมัครจะต้องนำเงินมาชำระ ค่าลงทะเบียนแรกเข้าพร้อมทั้งค่าบำรุงสมาคม ภายใน 7 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทสามัญ

- ค่าลงทะเบียนแรกเข้า จำนวน 20,000 บาท
- ค่าบำรุงสมาชิก ปีละ 50,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายปีแรก 70,000 บาท

หมายเหตุ ค่าบำรุงสมาคม กรณีสมัครครั้งแรกจะคิดอัตราเป็นไตรมาสๆ ละ 12,500 บาท คือ ต้องชำระตามไตรมาสดังนี้
ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค) ค่าบำรุงสมาชิก = 50,000 บาท
ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ค่าบำรุงสมาชิก = 37,500 บาท
ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) ค่าบำรุงสมาชิก = 25,000 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ค่าบำรุงสมาชิก = 12,500 บาท

ประเภทสมทบ
- ค่าลงทะเบียนแรกเข้า จำนวน 20,000 บาท
- ค่าบำรุงสมาชิก ปีละ 25,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายปีแรก 45,000 บาท

หมายเหตุ ค่าบำรุงสมาคม กรณีสมัครครั้งแรกจะคิดอัตราเป็นไตรมาสๆ ละ 6,250 บาท คือ ต้องชำระตามไตรมาสดังนี้
ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค) ค่าบำรุงสมาชิก = 25,000 บาท
ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) ค่าบำรุงสมาชิก = 18,750 บาท
ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) ค่าบำรุงสมาชิก = 12,500 บาท
ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) ค่าบำรุงสมาชิก = 6,250 บาท

2. จัดเก็บเงินเพื่อใช้เป็นกองทุนดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มสินค้ากุ้ง ในอัตราที่ 10 สตางค์ ต่อปริมาณการส่งออก 1 กิโลกรัม

« หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ »

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 6 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2235 5622-4, 0 2636 9001-4
โทรสาร 0 2235 5625
Website : www.thai-frozen.or.th
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สามัญ / สมทบ
 เอกสารแนบใบสมัครเป็นสมาชิก
   แบบประเมนการจัดระบบวิเคราะห์อนตรายและควบคุมจุดวิกฤต (HACCP)
 ข้อกําหนดสุขลักษณะห้องเย็นรับฝาก
 แบบประเมินสุขลักษณะห้องเย็นรับฝาก
 แบบประเมนสุขลักษณะการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง
 แบบประเมินสุขอนามัยสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง กิจการแพปลา หรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้้า
 แบบประเมินสุขอนามัยเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
 แนวทางการตรวจยืนยันกระบวนการให้ความร้อนของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําสุกพร้อมบริโภค

Our Phone

CALL US ON (662) 235-5622-4

Our E-mail

thai-frozen@thai-frozen.or.th

Our Location

Google map : 13.722827, 100.530781

Search

X

Right Click

No right click