TFFA news Other news Newsletter
   
การเดินทางไปเยือนปากีสถานของคณะเดินทางสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าสินค้าประมง

เมื่อวันที่ 17-20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเดินทางของสมาคมฯ ประกอบด้วยสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 6 ราย (บจก.ยี่หนิน
อาหารแช่แข็ง, บจก.ชิงฟู่ซีโปรดักส์ดีเวลลอปเม้นท์, บจก.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย), บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร, บจก.ไทยรอแยลฟรอเซ่นฟู๊ด และ บจก.โกลบอลฟู้ดมาร์เกตติ้ง), ผู้แทนจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และผู้แทนจากสมาคมประมงนอกน่านน้ำไทยได้เดินทางไปยังเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน เพื่อเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงและการส่งออกสินค้าประมงของปากีสถาน อาทิ อธิบดีกรมประมงของปากีสถาน, ประธานหน่วยงาน Trade Development Authority of Pakistan (TDAP), ประธานสมาคมผู้ส่งออกสินค้าประมงของปากีสถาน (Pakistan Fisheries Exporters Association) และกรรมการผู้จัดการของ Korangi Fisheries Harbor Authority ซึ่งได้มีการหารือแนวทางเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและการประมงระหว่างไทยและปากีสถาน โดยมีหัวข้อหารือ ดังนี้

  • ผู้ส่งออกของปากีสถานต้องการเพิ่มจำนวนการค้า ทั้งปริมาณและมูลค่ากับประเทศไทย
  • ผู้ส่งออกของปากีสถานอยากให้มีความร่วมมือของทั้ง 2 สมาคมที่ใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อช่วยกันพัฒนาคุณภาพสินค้า อีกทั้งเพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและทันการณ์
  • ปากีสถานต้องการให้ไทยช่วยถ่ายทอดความรู้ในการจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า เพื่อการส่งออกไปยังประเทศที่สาม
  • แนวทางและขั้นตอนการรับรองโรงงานผลิตและส่งออกสินค้าประมงของกรมประมงปากีสถาน รวมถึงลักษณะการทำการประมงของปากีสถาน
  • ปากีสถานขอให้ไทยได้พิจารณาเข้าไปร่วมลงทุนในการทำการประมงน้ำลึก การพัฒนาท่าเทียบเรือและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งกิจการห้องเย็นด้วย

นอกจากนี้ ทางปากีสถานได้มีการจัดกิจกรรม Business Matching โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยพบกับผู้ส่งออกสินค้าประมง
ของปากีสถานในการซื้อขายวัตถุดิบประมง อาทิ ปูม้า ปูดาว หอยหวาน กุ้งจับจากทะเล ปลาดาบ และปลาหมึก เป็นต้น ซึ่งหลังจากกิจกรรม Business Matching นี้ ผู้ประกอบการไทยสามารถนัดหมายกับบริษัทผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประมงของปากีสถานเพื่อขอเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้าประมงที่ตรงกับความต้องการได้

         
ภายบรรยากาศ