Japan International Seafood & Technology Expo 2014

     สมาคมฯ ร่วมกับกรมประมง และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัทจันทบุรีโฟรเซ่นฟู้ด จำกัด บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด บริษัท ซีเวลท์โฟรเซ่นฟู้ด จำกัด เป็นต้น เข้าร่วมงาน Japan International Seafood & Technology Expo 2014 ครั้งที่ 16 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มาตรฐานคุณภาพสินค้าประมง พร้อมการสาธิตปรุงอาหารจากผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทย พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์สินค้าของไทยและเพิ่มศักยภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงให้หลากหลายขึ้น และสร้างความมั่นใจให้ผู้นำเข้า ผู้ค้า รวมทั้งผู้บริโภคในญี่ปุ่น
         
ภายบรรยากาศ