ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตการทำงานคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน
 
อ่านต่อ >>
 
 
กฎกระทรวง และประกาศการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559
 
อ่านต่อ >>
 
 
สรุปมติ กนร.เสนอเข้าครม.พิจารณา
 
อ่านต่อ >>
 
 
Labour News ฉบับที่ 2 ปี 2557
 
อ่านต่อ >>
             
 
ข้อมูล IUU กับปัญหาแรงงาน
 
อ่านต่อ >>
 
 
Labour News (ฉบับปฐมฤกษ์) ส.ค. 2557
 
อ่านต่อ >>
 
 
กรมการจัดหางานจัดส่งสำเนาหนังสือ
ขอความร่วมมือการผ่อนปรนการจับกุม
ดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการ
พิสูจน์สัญชาติซึ่งครบวาระการจ้าง
งาน 4 ปี
 
อ่านต่อ >>
 
 
การประชุม แนวทางการดำเนินการ
กับแรงงานเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์
สัญชาติ ครบวาระจ้างงาน 4 ปี
 
อ่านต่อ >>
             
 
สรุปความคืบหน้าการดำเนินโครงการ
ปกป้องผลประโยชนที่เกี่ยวข้องกับการส่ง
ออกสินค้าอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจาก
ปัญหาแรงงาน
 
อ่านต่อ >>
 
 
ข่าวสารด้านแรงงาน ฉบับที่3
เดือนสิงหาคม 2556
 
อ่านต่อ >>
 
 
ข่าวสารด้านแรงงาน ฉบับที่2-2
เดือนกุมภาพันธ์ 2556
 
อ่านต่อ >>
 
 
ข่าวสารด้านแรงงาน ฉบับที่1
เดือนมกราคม 2556
 
อ่านต่อ >>
             
 
ข่าวสารด้านแรงงาน ฉบับที่1
เดือนมิถุนายน 2555
 
อ่านต่อ >>
 
 
ข่าวสารด้านแรงงาน ฉบับที่2
เดือนกรกฎาคม 2555
 
อ่านต่อ >>
 
 
ข่าวสารด้านแรงงาน ฉบับที่3
สิงหาคม 2555
 
อ่านต่อ >>
 
 
ข่าวสารด้านแรงงาน ฉบับที่4
เดือนกันยายน 2555
 
อ่านต่อ >>
             
           
 
ข่าวสารด้านแรงงาน ฉบับที่5
เดือนตุลาคม 2555
 
อ่านต่อ >>
 
 
ข่าวสารด้านแรงงาน ฉบับที่6
เดือนพฤศจิกายน 2555
 
อ่านต่อ >>
 
 
Thai Frozen Foods Association’s
Policy and Implementation
concerning Child Labor and
Forced Labor
 
อ่านต่อ >>