ข่าวสารด้านแรงงาน ฉบับที่1 เดือนมกราคม 2556

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 เรื่อง การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
เป็นกรณีพิเศษเพื่อดาเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) ในการประชุม กบร. ครั้งที่3/2555
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ให้ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ลักลอบทา งาน
อยู่กับ นายจ้างในประเทศไทยอยู่แล้ว รวมทั้งบุตรของแรงงาน ต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี อยู่ในราชอาณาจักรเป็น
กรณีพิเศษเป็น เวลา 120 วัน
เพื่อดา เนินการให้ ได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล
(Certificate ofIdentity) จาก ประเทศต้นทาง และได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกับได้รับ
อนุญาตทางานเฉพาะกับนายจ้างเดิมต่อไป โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดา เนินการทันที

กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศ ให้หนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคล สามารถใช้ เป็นหลักฐานเพื่อรับการตรวจลง
ตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว เพื่อให้นายจ้างพาไปขอรับหนังสือเดินทาง ชั่วคราว และให้สามารถใช้หลักฐานดังกล่าวเพื่อขอรับการตรวจ
ลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว และ ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ 2 ปี สามารถขออยู่ในราชอาณาจักรได้อีกครั้งเดียวระยะเวลา
ไม่เกิน 2 ปี

โดยให้สถานประกอบการดา เนินการยื่นแบบคา ร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าว พร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อศูนย์บริการเบ็ดเสร็จที่กรมการจัดหา
งานจัดตั้งขึ้นภายใน 1 เดือน เพื่อดา เนินการส่งให้ประเทศต้นทาง ดา เนินการต่อไป โดยมีค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่
ชั่วคราว 500 บาท ซึ่งค่าธรรมเนียม นี้จะคืนให้หากแรงงานต่างด้าวไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ รวมทั้งให้สา นักงานตา รวจแห่งชาติและ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ผ่อนผันการดา เนินการกับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่อยู่ระหว่างการดา เนินการตาม กระบวนการผ่อนผันนี้ด้วย

ที่มา : มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556
http://www.thaigov.go.th