ข่าวสารด้านแรงงาน ฉบับที่2-2 เดือนกุมภาพันธ์ 2556

ขั้นตอนการยื่น แบบขอจ้างแรงงานต่างด้าวกรณีพิเศษตามมติครม.เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ลักลอบทำงานอยู่กับนาย
จ้างในประเทศไทยอยู่แล้ว รวมทั้งบุตรที่อายุไม่เกิน 15 ปี อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี พิเศษเป็นเวลา 120 วัน (ถึงวันที่ 13 เมษายน 2556) เพื่อให้นายจ้าง และแรงงานต่างด้าวได้ดำเนินการเพื่อที่จะอยู่และ ทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวที่
สามารถยื่น ขอปรับสถานะได้ คือ แรงงาน ลาว และพม่าที่กำลังทำงาน หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน รวมถึงบุตรที่มี
อายุไม่เกิน 15 ปี และ แรงงานกัมพูชาที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 และจะต้องยื่นภายในวันที่ 16 มีนาคม 2556
นี้ เท่านั้น โดยมีขั้นตอนในการปฎิบัติ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การยื่น แบบขอจ้างแรงงานต่างด้าว โดยจัดเตรียมเอกสาร 4 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด) ไปยื่น ณ สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ ประกอบด้วย 1. หนังสือแสดงความต้องการจ้าง แรงงาน (Demand Letter) 2. บัญชีรายชื่อแรงงาน
(Name List) 3. แบบฟอร์มประวัติแรงงาน (The migrant’s personal profile form) 4. สัญญาจ้าง 5. ใบโควตา 6. สำเนาทะเบียนบ้าน
และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา) หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล)
7. รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว 4 รูป 8. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนายจ้างมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

ขั้นตอนที่ 2 การพาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อขอรับหนังสือ เดินทาง ขออนุญาตทำงาน
และขอรับการตรวจลงตราวีซ่า โดยจัดเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย 1. แบบฟอร์มประวัติ แรงงานต่างด้าวฉบับสำเนาที่ได้รับจากสำนักงานจัดหา
งานฯ 2. แบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวที่ทางการพม่า ลาว กัมพูชา ตอบรับ 3. หนังสือกรมการจัดหางาน หรือ สำนักงานจัดหางานฯ แจ้งให้
นายจ้างพาแรงงานไปศูนย์บริการ เบ็ดเสร็จ 4. แบบคำขออนุญาตทำงาน (ตท 2) พร้อมหลักฐานประกอบ

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 12 ศูนย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย ปทุมธานี ระนอง
สงขลา สมุทรสาคร สมุทรปราการ สุราษฏร์ธานี ระยอง และตาก

ขั้นตอนที่ 3 การพาแรงงานต่างด้าวไปรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด โดยจัดเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย 1. ใบรับรองแพทย์
พร้อมสำเนา 2. หนังสือเดินทาง (ถ่ายสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และหน้าที่ ประทับตราวีซ่า) 3. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน
4. ใบรับคำขออนุญาตทำงาน

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างแรงงานต่างด้าวฯ ตามมติครม. 15 มกราคม 2556

  กัมพูชา พม่า ลาว
1. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทาง 5,000 - 6,000
(ผู้ติดตาม - ไม่มี)
550
(ผู้ติดตาม - 175)
1,500
(ผู้ติดตาม - 1,500)
2. ค่าคำขออนุญาตทำงาน 100 100 100
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน (แตกต่างตาม
พื้นที่)
900 - 1,800 900 - 1,800 900 - 1,800
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 500
(ผู้ติดตาม - 1,900)
500
(ผู้ติดตาม - 1,900)
500
(ผู้ติดตาม - 1,900)
5. ค่าตรวจสุขภาพ (ในกรณีแรงงานภาคประมง
เกษตร ปศุสัตว์ และ งานบ้าน ที่ไม่ได้เข้าประกัน
สังคม จะเป็นค่า ประกันสุขภาพ 1,300บาท)
600 600 600
รวมทั้งสิ้น (โดยประมาณ) 7,100 - 8,700
(ผู้ติดตาม 1,900)
2,050 - 4,250
(ผู้ติดตาม 2,075)
3,600 - 5,200
(ผู้ติดตาม 3,400)
หน่วย : บาท

รวบรวมข้อมูลจากกรมการจัดหางาน