ข่าวสารด้านแรงงาน ฉบับที่1 เดือนมิถุนายน 2555

มาตรการการประกอบกิจการประเภทแปรรูปและเก็บถนอมอาหารทะเล

จังหวัดสมุทรสาครได้ออกประกาศเมือวันที 11 มิถุนายน 2555 เรืองกำหนดมาตรการสำหรับผู้ ประกอบกิจการประเภทแปรรูปและเก็บถนอม
อาหารทะเล ดังนี้

1. ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง หากมีการจ้างลูกจ้างเด็ก (อายุ 15 – 18 ปี ) ต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงาน
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน

2. สถานประกอบกิจการต้องไม่กระทิดฐานการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน หมายความว่า การเป็นธุระ จัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจาก หรือส่งไป
ยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคล ใด โดยข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำนาจโดยมิชอบ
หรือโดยให้เงินหรือ ผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้น เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ ผู้กระทำความผิด
ในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้านแรงงานจากบุคคลที่ตนดูแล และให้ความหมาย รวมถึงการเป็นธุระจัดหา ซื้อขาย จำหน่าย พามาจาก
หรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว กักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้านแรงงาน

3. ห้ามมิให้จ้างแรงงานต่างด้าว ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน

4. กรณีสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายเป็นโรงงานต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

5. ให้ผู้ประกอบกิจการจัดทำบัญชีรายการ “ล้งกุ้ง” ของตนเอง เพื่อส่งมอบสำเนาบัญชีรายการให้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

6. ให้ผู้ประกอบกิจการ ร่วมมือกับทางการในการตรวจตราเกี่ยวกับการใช้แรงงานผิดกฎหมาย ดังกล่าว ตามข้อง 1,2 และ 3

ที่มา : ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร


*** หมายเหตุ : สมาคมฯ ขอให้สมาชิกที่ผลิตสินค้ากุ้งและมีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งข้อมูล ให้กับล้งที่อยู่ในสังกัดของสมาชิก
ได้รับทราบ และดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน ข้อ 5 ซึ่งสมาชิกจะต้องแจ้งบัญชีรายการล้งกุ้งแก่สำนักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานฯ ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2555