ข่าวสารด้านแรงงาน ฉบับที่3 สิงหาคม 2555

แจ้งเตือนการนาเข้าแรงงานจากบังคลาเทศ

ด้วยปัจจุบันอุตสาหกรรมประสบปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน และภาครัฐมีแนวทางการดา เนินการที่จะ นา เข้าแรงงานต่างชาติ
ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การใช้ MOU จากต่างประเทศ เช่น ประเทศบังคลาเทศเข้ามา ทา งานในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ยัง
อยู่ระหว่างการหารือกันในเบื้องต้น

อย่างไรก็ดี แรงงานภาคประมงทะเลประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างมาก ทางสมาคมการประมงแห่ง ประเทศไทย จึงได้เข้าพบ
กระทรวงแรงงานเพื่อขอให้มีการนา เข้าแรงงานบังคลาเทศในภาคประมงทะเลจา นวน 50,000 คน ซึ่งการนา เข้าแรงงานดังกล่าว จะ
ต้องผ่านสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและสมาคมการประมงนอก น่านน้าไทย เท่านั้น

ดังนั้น จึงขอแจ้งเตือนสมาชิก หากมีบริษัทนายหน้าและ/หรือบุคคลใด ขอเข้าพบเสนอข้อมูล หรือแจ้งว่า สามารถจัดหาแรงงานบังคลา
เทศให้ท่านใด ขอให้ท่านแจ้งข้อมูลมายังสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เพื่อจักได้ ประสานไปยังสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
ต่อไป

ที่มา : สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย


การจัดตั้งคณะทา งานตรวจสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร

จากการประชุมหารือภาคีความร่วมมือระดับจังหวัดสมุทรสาครในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กในอุตสาหกรรม แปรรูปกุ้ง และอาหารทะเล
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งที่ ประชุมว่า ได้แต่งตั้งคณะทา งานตรวจสอบสถาน
ประกอบการจา นวน 3 ทีม ซึ่งแต่ละทีมประกอบด้วย

1) ผู้แทนสา นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2) ผู้แทนประมงจังหวัด

3) ผู้แทนสา นักงานจัดหางานจังหวัด

4) ผู้แทนสา นักงานตรวจคนเข้าเมือง

5) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

6) ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

เพื่อเข้าตรวจด้านแรงงานในสถานแปรรูปสัตว์น้า เบื้องต้น (ล้ง) ทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสาคร โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือน กันยายน 2555 การตรวจ
ครั้งนี้จะเน้นเชิงป้ องกันการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ซึ่งหากมีการตรวจพบว่ามีการใช้ แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ทางทีมผู้ตรวจจะแจ้ง
ให้ปรับปรุง และหากพบอีกครั้งจะทา การสืบค้น เพื่อดา เนินการต่อไป

ที่มา : ประชุมหารือภาคีความร่วมมือระดับจังหวัดสมุทรสาครในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมแปรรูปก้งุ และ อาหารทะเล เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเซนทรัลเพลส สมุทรสาคร