ข่าวสารด้านแรงงาน ฉบับที่4 เดือนกันยายน 2555

รายงานจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ

Department’s Bureau of International Labor Affair (ILAB) ได้ปรับปรุงรายงานเกี่ยวกับแรงงานเด็กและ แรงงานบังคับ 3 ฉบับ คือ

1. Findings on the Worst Forms of Child Labor เป็นรายงานภายใต้ The Trade and Development Act of 2000 ซึ่งจะวิเคราะห์
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่ีเลวร้ายที่สุดใน 144 ประเทศ โดยใช้วิธีประเมินความ พยายามของแต่ละประเทศในการกำจัดการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่งจะเป็นการติดตามปี ต่อปี ว่า มีการดำเนินการไปมากน้อยขนาดไหน ในส่วนของประเทศไทย ถูกระบุว่า ประเทศ
ไทยมีความพยายามอยู่ ในระดับปานกลางที่จะขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยภาครัฐได้ออกพระราชบัญญัติความ ปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเพิ่มความคุ้มครองในการทำงานที่อันตรายสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ และเพิ่มความพยายามที่จะบังคับใช้
กฎหมายการค้ามนุษย์ในเด็ก นอกจากนี้รัฐบาลยังผ่านกฎกระทรวงเรื่อง ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติซึ่งช่วยให้เด็กข้ามชาติเข้าถึงการศึกษา
ขยันพื้นฐานได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามภาครัฐ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในเรื่องรายการงานอันตรายและสภาพการทำงานที่ไม่อนุญาตให้เด็กทำ
จะเห็นได้ว่ายังคงพบว่ามีเด็กทำงานในรูปแบบที่เลวร้ายในภาคเกษตรกรรม และการแปรรูปกุ้งและอาหารทะเล

2. List of Goods Produced by Child or Forced Labor เป็นรายงานภายใต้ The Trafficking Victims Protection Reauthorization
Act of 2005 ในรายงานใหม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 137 ผลิตภัณฑ์ จาก 74 ประเทศ ซึ่งทาง ILAB เชื่อว่ามีการผลิตโดยแรงงานบังคับ
หรือแรงงานเด็ก หรือทั้
งสองอย่าง โดยมีการเพิ่มเติมสินค้าใหม่ 4 สินค้าในรายงาน คือ ขนมอบ เนื้อวัว ปลา และด้าย/เส้นด้าย

ในรายงาน ฉบับปี 2011 สินค้าจากประเทศไทยถูกระบุ 4 รายการ คือ สิ่งทอ และกุ้ง (ใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ) สื่อลามก และ
อ้อย (ใช้แรงงานเด็ก) ในรายงานฉบับปี 2012 สินค้าจากประเทศไทยถูก ระบุเพิ่ม 1 รายการ คือ ปลา (ใช้แรงงานบังคับ)

3. List of Products Produced by Forced or Indentured Child Labor เป็นรายงานภายใต้ Executive Order 13126 of 1999
จะรวมสินค้า 35 ผลิตภัณฑ์ จาก 26 ประเทศ โดยเพิ่ม 4 ผลิตภัณฑ์ใหม่คือ dried fish, wolframite, cattle และ fish โดยสินค้าจากประเทศ
ไทยถูกระบุ 2 รายการ คือ สิ่งทอ และกุ้ง

ที่มา : US Department of Labour