ข่าวสารด้านแรงงาน ฉบับที่6 เดือนพฤศจิกายน 2555

ประกาศคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เรื่อง ประเภทงานอันตรายสำหรับแรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย


ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้าม และการดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัด
รูปแบบที่ เลวร้ายที สุดของการใช้แรงงานเด็ก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นผลให้มีพันธกรณีที่ จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติและ
เจตนารมณ์ของอนุสัญญาฯ โดยถือเป็นภารกิจ เร่งด่วนของประเทศภาคีสมาชิก ซึ่ง

มาตรา 3(ง) ได้กำหนดรูปแบบที เลวร้ายที่ สุดของการใช้แรงงานเด็กที่เกี่ยวกับงานอันตรายว่าเป็นงาน ซึ่งโดยลักษณะของงานหรือ
โดยสภาพแวดล้อมในการทำงานมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความ ปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก และ

มาตรา 4 ให้ประเทศภาคีสมาชิกกำหนดบัญชีประเภทงานอันตรายตามมาตรา 3 (ง) โดยกฎหมายหรือ กฎระเบียบของประเทศ หรือโดย
หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่หลังจากหารือกับองค์การนายจ้าง และองค์การ ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงมาตรฐานระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง วรรคสามและวรรคสี่ เรืี่องงานอันตรายของข้อแนะ ILO ฉบับที 190 ว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการ
โดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที เลวร้ายที สุดของการใช้แรงงานเด็ก นำมาปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยต้องระบุว่าประเภทงานอันตรายที
กำหนดขึ้นมีอยู่ที่ใด และมีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะตามที่จำเป็น

คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2557
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 และกระทรวงแรงงานโดยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรีได้มีคำสั่ง ที่ 72/2553 ลงวันที่ 24 มิถุนายน
พ.ศ. 2553 แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่งคณะกรรมการโดยความ
ร่วมมือขององค์การ แรงงานระหว่างประเทศ องค์การนายจ้าง องค์การลูกจ้าง องค์การพัฒนาเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ได้ กำหนด
ประเภทงานอันตรายสำหรับแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย เพื่อให้ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องถือเป็นหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ในประกาศนี้

“เด็ก” หมายความว่า บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

“งานอันตราย” หมายความว่า งานซึ่งโดยลักษณะงาน หรือโดยสภาพแวดล้อมในการทำงานมีแนวโน้มที่ จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความ
ปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก

ข้อ 2 งานอันตรายสำหรับแรงงานเด็กจำแนกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

(1) งานซึ่งมีลักษณะของงานที่เป็นอันตรายสำหรับเด็ก

   (ก) งานยก แบก หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนัก ที่มีอัตราน้ำหนักโดยเฉลี่ยสำหรับลูกจ้างซึ่งเป็น เด็กหญิงเกินกว่า 20 กิโลกรัม และ
เด็กชายเกินกว่า 25 กิโลกรัม

   (ข) งานหลอม เป่า หล่อ รีดโลหะ หรืองานเชื่อมโลหะ

   (ค) งานปั้มโลหะ

   (ง) งานที ใช้เครื่องเจาะกระแทก

   (จ) งานที่ต้องทำด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักร ซึ่งผู้ทำได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย

   (ฉ) งานผลิต ขนส่ง หรือสัมผัสสารก่อมะเร็งตามที่กฎหมายกำหนด

   (ช) งานที เกี่ยวข้องกับสารไซยาไนด์

   (ซ) งานที ผลิตหรือขนส่งพลุ ดอกไม้เพลิง หรือวัตถุระเบิดอื่นๆ

   (ฌ) งานสำรวจ ขุดเจาะ กลั่น บรรจุ หรือขนถ่ายน้ำมันเชื่อเพลิงหรือก๊าซ เว้นแต่งานในสถานีบริการ น้ำมันเชื่อเพลิง

   (ญ) งานผลิต ขนส่ง หรือสัมผัสสารเคมีอันตรายตามที กฎหมายกำหนด

   (ฎ) งานดูแลผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

   (ฏ) งานทำความสะอาดเครื่องใช้และเครื่องนุ่งห่มผู้ป่วยในสถานพยาบาล

   (ฐ) งานเก็บ ขน กำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในสถานพยาบาล

   (ฑ) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั่นจัน ที่ใช้พลังงานเครื่องยนต์หรือไฟฟ้าไม่ว่าการขับ หรือบังคับจะ กระทำในลักษณะใด

   (ฒ) งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์

   (ณ) งานที เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีทุกชนิด

   (ด) งานทำความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์กำลังทำงาน

   (ต) งานที่เกี่ยวกับหม้อน้ำ

   (ถ) งานขับรถบรรทุก หรือยานพาหนะที่ให้บริการสาธารณะ(2) งานซึ่งมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นอันตรายสำหรับเด็ก

   (ก) งานที่ทำประจำในระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.

   (ข) งานที่ทำในสภาพแวดล้อมที่มีระดับความร้อนเกินกว่ามาตรฐานเมื่อพิจารณาตามภาระงาน ตามที่ กฎหมายกำหนด

   (ค) งานที่ทำในห้องเย็นในอุตสาหกรรมการผลิตหรือการถนอมอาหารโดยการทำเยือกแข็ง

   (ง) งานที่ทำในสภาพแวดล้อมที่มีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันตลอดเวลาการทำงานเกินกว่าที่ กฎหมายกำหนด

   (จ) งานที่ทำในห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค

   (ฉ) งานที่ทำในโรงฆ่าสัตว์

   (ช) งานที่ทำในสถานที่เล่นการพนัน

   (ซ) งานที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ อุโมงค์ ปล่องในภูเขา หรือในที่อับอากาศ

   (ฌ) งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป

   (ญ) งานที่ทำในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

   (ฎ) งานที่ทำในเรือประมงทะเล

   (ฏ) งานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล เว้นแต่งานทำความสะอาดเรือ งานผูกมัด หรือจัดเรียง นายจ้างอาจรับเด็กอายุ
ตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป ทำงานดังกล่าวได้

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เรื่อง ประเภทงานอันตรายสำหรับ
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555