ข่าวสารด้านแรงงาน ฉบับที่5 เดือนตุลาคม 2555

แนวทางปฎิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ

ตามที่สมาคมฯ ได้จัดสัมมนาให้กับสมาชิก เรื่อง “แนวทางปฎิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ” เมี่อ วันที่  ตุลาคมที่ผ่านมา โดยได้
รับเกียรติจากผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ และคุณทิพวรรณ ชื่นชม นักวิชาการแรงงาน
ชำนาญการ กระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทสมาชิกสมาคมฯ

ทั้งนี้ สมาชิกที่สนใจสามารถ download เอกสารการบรรยายได้จาก www.thai-frozen.or.th

ที่มา : สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย


ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) จัดตั้งศูนย์ให้ คำปรึกษาด้านแรงงาน ตั้งอยู่
ทีสำนักงานของ LPN โดยแรงงานทีพบหรือประสบปัญหาทีเกียวข้องกับการทำงาน ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที โทรศัพท์
หมายเลข 0 3443 4726 และ มือถือ 09 9893 0766 จะมีเจ้าหน้าที LPN ทีสามารถสือสารภาษาพม่า กระเหรียง มอญ เป็นผู้รับเรือง และส่ง
ต่อให้ผู้เกียวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

ทางสมาคมฯ ได้จัดทำโปสเตอร์เพือเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ฯ โดยจะส่งไปประชาสัมพันธ์ตามโรงงาน สถานประกอบการแปรรูป
เบื้องต้น และสถานทีต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร

ที่มา : สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย