ข่าวสารด้านแรงงาน ฉบับที่3 เดือนสิงหาคม 2556

มติคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 6 สิงหำคม 2556

เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอ ดังนี้

1. แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 11 สิงหาคม 2556
ดำเนินการโดยผ่อนผันให้แรงงานต่ำงด้าวหลบหนีเข้ำเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่ นายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อไว้กับกรมการจัดหำงานแล้วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2556 (เรื่อง การผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย) ยังไม่ได้รับการรับรองสถานะบุคคลจากประเทศต้นทาง ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับไม่เกิน 1 ปี และอนุญาตให้ทางานตามมาตรา 13(2) แห่งพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และในระยะเวลาระหว่างการผ่อนผันให้ประเทศต้นทางเข้ามาดำเนินการพิสูจน์สัญชาติออกเอกสารเพื่อรับรองสถานะบุคคลให้แรงงานต่างด้าวเพื่อปรับเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย และขอรับอนุญาตทำงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ต่อไป

2. แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา (เฉพาะกิจการประมงทะเล)
ดำเนินการโดยให้นายจ้างในกิจการประมงทะเลนำแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ำเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่ลักลอบทำงานอยู่กับนายจ้างแล้วมาจดทะเบียน ปีละ 2 ครั้ง โดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่จดทะเบียนแล้วอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับไม่เกิน 1 ปี และอนุญาตให้ทำงานตามมาตรา 13(2) แห่งพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

ที่มา : มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556

http://www2.ofm.mof.go.th/index.php/2011-06-18-07-26-30/2011-06-20-03-48-12/1273--682556.html