การประชุม แนวทางการดำเนินการกับแรงงานเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ครบวาระจ้างงาน 4 ปี

1. แรงงานเมียนมาทึ่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติซึ่งหนังสือเดินทางชั่วคราว มีอายุเกินกว่า 2 ปี และวีซ่ายังไม่หมดอายุ ดำเนินการดังนี้
(1) ให้นายจ้างยื่นเอกสารตามที่กำหนด ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 แล้วแต่กรณี หรือสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
(2) จัดส่งเอกสารให้กรมการจัดหางาน กรณีนายจ้างยื่นเอกสาร ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10
(3) กรมการจัดหางาจัดส่งเอกสารให้ประเทศต้นทาง
(4) ประเทศต้นทางตรวจสอบเอกสารและแจ้งยืนยันรายชื่อแรงงานเมียนมาให้กรมการจัดหางานทราบ
(5) กรมการจัดหางานแจ้งนายจ้าง/แจ้งด่านตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่งด้าว เพื่อให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปขอรับการตรวจลงตรา และขออนุญาตทำงาน

2. แรงงานเมียนมาที่ผ่านการพิจสูจน์สัญชาติซึ่งหนังสือเดินทางชั่วคราวมีอายุไม่ถึง 2 ปี และวีซ่ายังไม่หมดอายุ ดำเนินการดังนี้
(1) ให้นายจ้างยื่นเอกสารตามที่กำหนด ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 แล้วแต่กรณี หรือสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
(2) จัดส่งเอกสารให้กรมการจัดหางาน กรณีนายจ้างยื่นเอกสาร ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10
(3) กรมการจัดหางาจัดส่งเอกสารให้ประเทศต้นทาง
(4) ประเทศต้นทางตรวจสอบเอกสารและแจ้งยืนยันรายชื่อแรงงานเมียนมาให้กรมการจัดหางานทราบ
(5) กรมการจัดหางานแจ้งนายจ้างให้พาแรงงานไปรับหนังสือเดินทางและแจ้งด่านตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว
(6) แรงงานเมียนมาไปรับหนังสือเดินทาง ณ จุดที่ทางการเมียนมากำหนด
- กรณีวีซ่าหมดอายุให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร และกลับเข้ามาใหม่ในลักษณะนำเข้าอย่างถูกกฎหมาย (MOU)
- กรณีวีซ่ายังไม่หมดอายุ เมื่อได้รับหนังสือเดินทาง ให้แรงงานไปขอรับการตรวจลงตรา และขออนุญาตทำงาน ณ ด่านตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว

3. แรงงานเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติซึ่งวีซ่าหมดอายุ หรืออยู่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการดังนี้
(1) เดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยทันที หากตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
(2) กรณีนายจ้างยังมีความต้องการแรงงาน ให้ดำเนินการนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (MOU)

ข้อคิดเห็นที่ประชุม
  • ตามคำสั่งกรมจัดหางาน เรื่องการจัดตั้งด่านตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตฯ 3 แห่งที่แม่สาย แม่สอด และระนอง ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ทั้งไทยและเมียนมาเข้ามาดำเนินการโดยทางกรมการจัดหางานได้ประสานเรื่องเปิดศูนย์ไปยังรัฐบาลเมียนมาแล้ว
  • ยังไม่มีการผ่อนผันเรื่อง overstay ซึ่งภาคเอกชนของให้พิจารณาการปรับ เนื่องจากไม่ใช่ความผิดของแรงงาน และทางฝ่ายกฎหมายสตม. เสนอให้ใช้มาตรา 84 ของพรบ.คนเข้าเมือง ในการเพิจารณาเงื่อนไขการดำเนินการ
  • ระยะเวลาในการดำเนินการยังไม่ชัดเจน
  • ควรมีการแก้ไขปัญหากรณีผู้ติดตามด้วย
  • ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการรวมทั้งสื่อและ NGO ได้รับทราบว่า ภาครัฐกำลังดำเนินการอะไรอยู่

มติที่ประชุม
  • สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาดำเนินการโดยอาศัยมาตรา 84 พรบ.คนเข้าเมือง เพื่อผ่อนผันค่าปรับ(วันละ 500 บาท /สุงสุด 20,000 บาท) ให้มาใช้ในอัตราต่ำที่สุดสำหรับแรงงานที่วีซ่าหมดอายุแล้ว และยังไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
  • กรมการจัดหางานจะประสานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอละเว้นการดำเนินคดีกับนายจ้างที่มีการให้ลูกจ้างที่วีซ่าหมดอายุ เข้าทำงาน และลูกจ้างที่วีซ่าหมดอายุโดยให้ถือว่านายจ้างที่ที่ได้ยื่น namelistไว้และทางจัดหางานจังหวัดได้รับรองแล้วเป็นการแสดงเจตนาที่จะปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว แต่เนื่องจากติดปัญหาทางเทคนิคที่ ครม.ไม่สามารถออกมติได้ในขณะนี้