กรมการจัดหางานจัดส่งสำเนาหนังสือขอความร่วมมือการผ่อนปรนการจับกุม ดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบวาระการจ้างงาน 4 ปี

ตามที่สมาคมฯ ได้มีการหารือกับกรมการจัดหางานเกี่ยวกับปัญหาที่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ กัมพูชาและลาวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแต่ครบวาระการจ้างงาน 4 ปีได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในส่วนกลางและท้องที่ดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีจำนวมาก ซึ่งทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการผ่อนผันการจับกุมและดำเนินคดีให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ กัมพูชาและลาวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแต่ครบวาระการจ้างงาน 4 ปีและสิ้นสุดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (Visa หมดอายุ) ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้อีก เพื่อขอรับการตรวจลงตราและขออนุญาตทำงานในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ กรมการจัดหางานได้จัดส่งสำเนาหนังสือขอความร่วมมือการผ่อนปรนการจับกุม ดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติซึ่งครบวาระการจ้างงาน 4 ปีที่ส่งไปยังผู้บังคับการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในช่วงที่ยังรอผลการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มายังสมาคมฯ โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบครับ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม