การรายงานตัวทุก 90 วันของแรงงานต่างด้าว

ตามที่คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว หากอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วันจะต้องรายงานตัว
แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยได้ประสานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเรื่องดังกล่าว ได้รับการยืนยันว่า ในการรายงานตัวของคนต่างด้าวทุก 90 วัน ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้มีการแจ้งไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้ประชาสัมพันธ์ไปยังคนต่างด้าวและผู้ประกอบการด้วยแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม