กฎกระทรวง และประกาศการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวง และประกาศภายใต้พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้าง
ในประเทศ พ.ศ.2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร พรก การนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบและการออกบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ห้ามผู้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศประกอบธุรกิจ

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การเปลี่ยนผู้จัดการของผู้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การจดทะเบียนลูกจ้าง การขอมีบัตรประจําตัว การออกบัตรประจําตัว และการออกใบแทนบัตรประจําตัวผู้จัดการหรือลูกจ้างของผู้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดรายการและอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่าย และแบบใบรับค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดแบบการแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว แบบคําร้องขอนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การกําหนดรายละเอียดในสัญญาการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การกําหนดสถานที่ต้องห้ามตั้งสํานักงาน การขออนุญาตและการอนุญาตให้ย้ายสํานักงานหรือตั้งสํานักงานชั่วคราว

ดาวน์โหลดเอกสาร คําสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร กฎกระทรวง การขอใบอนุญาต การออกไบอนุญาต

ดาวน์โหลดเอกสาร กฎกระทรวง การนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนี่ยมการนำคนต่างด้าว

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด