TFFA news Other news Newsletter
   
สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย มอบความสุขแก่เด็กไทย-เด็กข้ามชาติในวันเด็กฯ 57

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ผู้แทนสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน พร้อมกระเป๋าผ้า กว่า 400 ชุด แก่เยาวชนไทยและเยาวชนของแรงงานงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม, ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนแรงงานสำหรับเด็กข้ามชาติ โดยเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant Worker Right Network : MWRN) และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Right Promotion Network : LPN) ซึ่งสามารถสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดี


กิจกรรมดังกล่าวสมาพันธ์ผู้ลิตสินค้าประมงไทย อันประกอบด้วย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมกุ้งไทย สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย และการเข้าร่วมของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเยาวชนทั้งไทยและข้ามชาติที่ชัดเจน ที่จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ในระบบการศึกษาไทย ซึ่งมุ่งหวังว่าจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าประมงไทยได้อย่างยั่งยืน

         
ภายบรรยากาศ