TFFA news Other news Newsletter
   
การประชุมสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งไทยกับ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

การประชุมสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งไทยระหว่าง คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคณะ ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

ผู้เข้าร่วมประชุม
 • คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 • ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล
 • นายกษิต ภิรมย์
 • นายธนา ชีรวินิจ
 • นายอนุชา บูรพชัยศรี
 • นายสามารถ ม่วงศิริ
 • นายสามารถ มะลูลีม
 • ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์
 • ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช
 • คุณอำไพ หาญไกลวิไลย์
 • คุณอุดม จริยวิลาศกุล
 • คุณวิเชียร จันทะยาสาคร
 • คุณชูพงษ์ ลือสุขประเสริฐ
 • คุณรุ่งโรจน์ รุ่งโรจน์สาคร
 • คุณวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์
 • คุณศิลปะชัย ภูวเศรษฐ
 • คุณกฤป อารีเจริญเลิศ
 • คุณบุญส่ง ศรีวัฒนา

อุตสาหกรรมประมงเป็นอุตสาหกรรมที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศปีละกว่า แสนล้านบาท ด้วยสินค้าประมงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากในตลาดทั่วโลก และตลาดมีความมั่นใจในสินค้าประมงของไทยมายาวนาน เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ซึ่งไทยเองมีความสามารถในการผลิตสินค้าได้ค่อนข้างหลากหลาย และตรงความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะสินค้า Value added ทั้งนี้ ในปี 2558 จะมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยถือเป็น Hub ของอาเซียนในด้านสินค้าประมง และในปี 2556 ที่ผ่านมา ไทยส่งออกสินค้ากุ้งไปตลาดหลักคิดเป็นสัดส่วน ดังนี้ สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 38 ญี่ปุ่น ร้อยละ 29 และยุโรป ร้อยละ 13 โดยสินค้าที่ไทยส่งออกมากที่สุด คือปลา โดยเฉพาะปลาทูน่า ปริมาณกว่า 10,000-20,000 ตัน/ปี รองลงมา คือสินค้ากุ้ง ปริมาณกว่า 100,000 ตัน/ปี ซึ่งปริมาณลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 40 อันเนื่องจากเกิดอาการตายด่วนในกุ้งขาวของไทย ส่งผลให้วัตถุดิบลดลง กว่าร้อยละ 50 ถึงแม้ว่าไทยจะเป็นผู้นำในสินค้าประมง แต่ก็ยังประสบกับปัญหาหลายด้าน อาทิ การถูกกล่าวหาด้านการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ปัญหาค่าแรงสูง การขาดแคลนวัตถุดิบกุ้งขาว และราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถวางแผนการขายและการตลาดได้ รวมถึงการถูกตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (GSP-EU) และการทำประมงที่ผิดกฎหมาย หรือ Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)

จากปัญหาดังกล่าว ผู้ประกอบการได้พยายามปรับตัว เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีอยู่อย่างจำกัด และหันไปผลิตสินค้าชนิดอื่น ทดแทนสินค้ากุ้ง หรือเน้นสินค้า Value added มากขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงผู้ประกอบการสามารถรองรับการผลิตได้ 1 ล้านตัน/วัน นอกจากนี้ ปัญหาการถูกกล่าวหาด้านการใช้แรงงานเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วน เพราะภายในกลางปี 2557 นี้ ทางสหรัฐอเมริกา จะมีการทบทวนระดับ Tier ของประเทศไทย หากอยู่ในระดับ Tier 3 ภาครัฐของอเมริกา จะไม่สนับสนุนสินค้ากุ้งของไทย รวมถึงอุปสรรคการกีดกันทางการค้า (Tariff arriers :TBs&Non-Tariff Barriers:NTBs) เช่น การตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษี และการนำประเด็นด้านทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน(Sustainable Fisheries) มาเป็นอุปสรรคสำหรับการส่งออก

ประเด็นที่สมาคมฯนำเสนอต่อพรรคประชาธิปัตย์ ดังนี้
1) ขอให้ภาครัฐ อำนวยความสะดวกในด้านการลงทุน/การนำเข้าสินค้าประมงในประเทศเขตอาเซียน อาทิ พม่า และมาเลเซีย
2) ขอให้ภาครัฐเข้ามาดูแล ท่าเรือน้ำลึก ในเขต จังหวัดสงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออก และขยายพื้นที่หน้าท่า เพื่อให้เรือแม่ สามารถเข้าเทียบท่าได้ โดยไม่ต้องอ้อมไปประเทศสิงคโปร์
3) การตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษี GSP ไทยถูกตัดสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ในกลุ่มสินค้ากุ้งแปรรูป และขอให้ภาครัฐเร่งเจรจา FTA-EU เนื่องจากในปี 2558 ประเทศไทยจะถูกตัดสิทธิทุกรายการ
4) ขอให้รัฐบาล หยุดปัญหาการเมือง หรือแบ่งส่วนหนึ่งเข้ามาช่วยเหลือ/บริหารประเทศให้มีความมั่นคง และอีกส่วนดูแลการเมือง

ประเด็นที่พรรคประชาธิปัตย์ รับข้อเสนอ พร้อมให้คำแนะนำดังนี้
1) ขอรับทุกประเด็นปัญหาที่สมาคมฯ เสนอไว้พิจารณา พร้อมทั้งจะดูในเรื่อง งบประมาณ สำหรับช่วยเหลืออุตสาหกรรมประมง
2) ประเด็นด้านการกล่าวหาการใช้แรงงาน เป็นไปได้หรือไม่ หากมี Third Party Audit เข้ามาตรวจสอบด้านการใช้แรงงานตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อความโปร่งใส
         
ภายบรรยากาศ