TFFA news Other news Newsletter
   
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ร่วมเป็นเกียรติมอบกระเช้าแสดงความยินดี แด่นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 35 ปี ในวันที่ 24 มีนาคม 2557

         
ภายบรรยากาศ