TFFA news Other news Newsletter
   
สหภาพยุโรปแจ้งระงับนำเข้าสินค้าประมงจากประเทศที่ลักลอบการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU)

กรมประมงได้รับแจ้งจากสำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรปว่า สภามนตรียุโรปมีมติเห็นชอบอย่างเป็นทางการให้ระงับการนำเข้าสินค้าประมงจากเรือประมง 3 ประเทศ คือ เบลิส กัมพูชา และกินี เนื่องจากทั้งสามประเทศไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าสามารถขจัดปัญหาการทำประมง IUU ได้ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 24 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ทาง กตส.จะไม่ออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) ให้กับสินค้าประมงที่จับมาจากเรือประมงของประเทศดังกล่าวและนำเข้าตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป