TFFA news Other news Newsletter
   
การรับรองมาตรฐานฟาร์ม

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐถ่ายโอนภารกิจ (Out Source) การบริการตรวจสอบรับรองให้แก่หน่วยงานภายนอกดำเนินการแทน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการทบทวนภารกิจของส่วนราชการได้กำหนดให้กรมประมงดำเนินการถ่ายโอนภารกิจตรวจสอบและรับรองฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) และ Code of Conduct (CoC) นั้น (รายละเอียดหนังสือมีตามเอกสารแนบ)

กรมประมงได้ประสานมายังสมาคมฯ ว่า ทางกรมฯ ได้ถ่ายโอนภารกิจการตรวจรับรองฟาร์มดังกล่าวแก่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โทร 02 558 0150-5 ต่อ 13405-7 ครับ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม