TFFA news Other news Newsletter
   
PBS โจมตีกุ้งไทยใช้แรงงานเด็ก แรงงานราคาถูกและค้ามนุษย์

จากกรณีที่สถานีโทรทัศน์ PBS (Public Broadcasting System)
ได้เผยแพร่ข้อมูลโจมตีอุตสาหกรรมการผลิตกุ้งแช่แข็งของประเทศไทยที่มีการส่งออกไปทั่วโลก
โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยจำนวนมหาศาลในแต่ละปี
เพราะความต้องการสินค้าราคาถูกจากประเทศไทยผู้ซื้อมิได้คำนึงถึงถึงเบื้องหลังของอุตสาหกรรม
ที่ถูกปกปิดไว้ ไม่ว่าจะเป็น การใช้แรงงานเด็ก แรงงานราคาถูก การใช้ความรุนแรง การทุจริตคอรัปชั่น
รวมถึงการค้ามนุษย์ โดยกล่าวถึงจังหวัดสมุทรสาครที่เป็นแหล่งที่ตั้งโรงงานผลิตตั้งแต่ขนาดเล็ก
จนถึงขนาดใหญ่ที่ส่งออกไปยังผู้ซื้อรายใหญ่ในสหรัฐฯ โดยมีการซื้อวัตถุดิบจาก
โรงงานขนาดเล็กที่มีการปฎิบัติต่อแรงงานเยี่ยงทาส โดยมีการสัมภาษณ์แรงงานพม่า
2 -3 รายถึงประสบการณ์ที่ได้รับ อาทิ การถูกโกงค่าแรง การถูกบังคับให้ทำงานเป็นเวลา
หลายชั่วโมงติดกัน โดยไม่มีวันหยุด การถูกข่มขู่ทำร้าย รวมถึงการสัมภาษณ์นักวิจัยที่กำลัง
ทำวิจัยเกี่ยวกับแรงงานพม่าในประเทศไทย รวมถึงองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
ที่ได้ทำงานคลุกคลีอยู่กับแรงงานและรับรู้ถึงสภาพชีวิตของแรงงานต่างชาติที่เข้ามา
ทำงานในประเทศไทยเป็นอย่างดี

การเผยแพร่รายงานเรื่องThai Shrimp Industry Exploits Workers to
Whet Global Appetite for Cheap Shrimp
 ของ PBS เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555
ได้สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมและประเทศไทยเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจังหวัดสมุทรสาคร ที่เป็นพื้นที่ๆ ถูกพาดพิง
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา นายจุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
พร้อมด้วยตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดการแถลงข่าวขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและได้แถลงนโยบายการบริหารจัดการในการดำเนินงานของจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านแรงงาน โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
การจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็ก การตั้งศูนย์ประสานงานและ
อำนวยการด้านแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับแรงงานไทยและ
แรงงานต่างด้าวในเรื่องกฎหมายและสิทธิด้านแรงงานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในอนาคต
การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสถานประกอบกิจการประเภทแปรรูปและเก็บถนอมอาหารทะเล
พร้อมจัดให้มีการตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นหรือล้ง ที่มีจำนวนประมาณ 674 แห่ง
ในจังหวัด นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 
อาทิ องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ILO) ในการจัดทำแผนที่สถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการของจังหวัด นอกจากนี้ยังจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์
ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาครได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการใช้แรงงานที่ถูกกฎหมาย

สำหรับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยที่อยู่ในฐานะหน่วยงานที่เป็นตัวแทนอุตสาหกรรม
และตัวแทนสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการผลิตและส่งออกสินค้าประมง ได้ตระหนักและเล็งเห็น
ความสำคัญของปัญหาด้านแรงงานมาโดยตลอด ตั้งแต่ The Solidarity Centerได้จัดทำรายงาน
วิจัยอุตสาหกรรมกุ้งในประเทศไทยและถูกนำมาตีแผ่ นอกเหนือจากบทความและรายงานข่าว
ที่มีให้เห็นตามมาเป็นระยะ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมักเป็นปัญหาที่เกิดจากต้นน้ำของอุตสาหกรรม
อาทิ สถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น เรือประมง ที่ยังไม่มีหน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพดูแลอย่างแท้จริง
และปล่อยให้เกิดขึ้นจำนวนมากโดยไม่มีการควบคุมดูแลและบริหารจัดการให้ถูกต้อง
สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการแปรรูปเพื่อการส่งออกซึ่งเป็นผู้ที่ติดต่อทำธุรกิจการค้า
กับลูกค้าโดยตรง ดังจะเห็นได้จากรายงานตัวเลขทางจังหวัดที่มีสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ
เบื้องต้นกว่า 700 แห่ง โดยมีการรายงานขึ้นทะเบียนกับกรมประมงเพียง 150 แห่ง โดย 97 แห่ง
เป็นสถานประกอบการที่มีการดำเนินธุรกิจร่วมกับโรงงานแปรรูปของสมาชิกสมาคมฯ ที่มีอยู่ 183 โรง
ทั้งนี้สมาคมฯ ได้มีการจัดทำนโยบายในการกำกับดูแลโรงงานสมาชิกและสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น
ที่อยู่ในสังกัดให้ปฎิบัติตามกฎหมายแรงงานไทยอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากการปฎิบัติตาม
มาตรฐานด้านสุขลักษณะที่ดี (GMP, HACCP) เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้นำเข้าและผู้บริโภค
โดยมีการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยหากมีการตรวจพบว่ามีการปฎิบัติที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อตกลงที่วางไว้บทลงโทษจะถูกนำมาใช้ทันทีที่พิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับ
อุตสาหกรรมโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นการระงับการซื้อเอกสารสำคัญใบรับรองการส่งออกสินค้าหรือ
ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ

อย่างไรก็ดีสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขอย่างถูกจุดและร่วมกัน
ในการบูรณาการณ์ให้สำเร็จลุล่วง ที่ผ่านมากว่า 5 ปีมาแล้วที่ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก
แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ทำให้ประเทศไทยตกเป็นเป้านิ่งให้ต่างประเทศนำมาโจมตี
ประเทศไทยโดยตลอด โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมประมงที่มีมูลค่าการส่งออกสูงกว่ากว่าสองแสนล้าน
เป็นอุตสาหกรรมที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและประชาชนประเทศ ดังนั้นทุกภาคส่วนจำเป็นต้องช่วยกัน
กำกับดูแลและประสานการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดปัญหาการใช้แรงงาน
ที่ไม่เป็นธรรมให้หมดไปและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้นำเข้าและผู้บริโภคให้มากขึ้น