TFFA news Other news Newsletter
   
อียูเปดรับฟงความคิดเห็นสารเคมีอันตราย 6 ประเภทที่ตองขออนุญาต     เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2557 คุณอำไพ หาญไกรวิไลย์ เลขาธิการสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมงานพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล Prime Minister 's Business Enterprise Award 2014 (PM AWARD 2014) พิธีเปิดนิทรรศการผลงานการออกแบบและนวัตกรรมที่โดดเด่นทั้งในและต่างประเทศ Thailand Innovation and Design Expo 2014 โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล บริษัทผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและเข้ารับรางวัลรวม 21 รางวัล พร้อมกับเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

     งานดังกล่าวจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยในงานมีการแสดงความพร้อมและศักยภาพของนักออกแแบบ นักคิดนักสร้างสรรค์ ทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเจรจาการค้ากับผู้นำเข้าต่างประเทศ ซึ่งทุกภาคส่วนได้นำสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาจัดแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศโดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 ก.ย.

     โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวภายหลังมอบรางวัลว่า รางวัลในวันนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยในประเทศ และถือเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ส่งออก ประเทศไทยต้องเดินไปสู่อนาคตในการเข้าสู่ประชมคมอาเซียน มีการแข่งขันและความร่วมมือในระดับต่างๆ ต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ทำให้เศรษฐกิจดีและมั่นคง และภูมิใจกับภาคธุรกิจที่ได้รับรางวัล และขอให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค้าสินค้า สร้างแบรนด์ไทยให้ทันสมัย พร้อมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีมาตรฐาน รวมถึงการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ยึดหลักคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง และฝากให้ผู้ส่งออกผลิตสินค้าอีกส่วนส่งออกและอีกส่วนให้ผู้มีรายได้น้อยในประเทศ ให้ทุกคนมีโอกาสได้ใช้ พร้อมกับการพัฒนาสินค้าที่ผลผลิตจากทรัพยากรการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่ม เช่น ข้าวจะเพิ่มมูลค่าได้อย่างไร ผอยากให้ใช้ภูมิปัญญาไทยในการแก้ไขพัฒนา ขณะที่สินค้าโอทอปต้องคัดสรรสินค้าที่มีความโดดเด่นและพัฒนาในเชิงพาณิชย์เพื่อการส่งออก โดยรัฐบาลพร้อมส่งเสริมสินค้า และวางรากฐานในทุกด้านเพื่อยกระดับการแข่งขันกับต่างประเทศ


         
ภายบรรยากาศ