TFFA news Other news Newsletter
   
กรมการจัดการงานแจ้งเรื่องการตรวจสอบติดตามนายจ้างที่ไม่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อ
การส่งคนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักร


     กรมการจัดหางาน ได้แจ้งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เรื่อง การตรวจติดตามนายจ้างที่ไม่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยระบุว่า ขอความกรุณาให้นายจ้างส่งเงินเข้ากองทุน เพื่อการส่งคนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักร และทางกรมฯ จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจติดตามนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามและบทลงโทษกับนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม                                                                     ดูรูปภาพเพิ่มเติม