TFFA news Other news Newsletter
   
กรมประมง ขอแจ้งเรื่อง นโยบายด้านการทำการประมงของอินโดนีเซีย

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียได้กำหนดนโยบายมาตรการควบคุมการทำประมงของเรือประมงต่างชาติ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทำประมง IUU โดยให้เอกอัครราชฑูตของประเทศที่มีเรือประมงทำการประมงในน่านน้ำอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบด้วยไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ จีน ออสเตรเลียและมาเลเซียร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ที่จะถึงนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร