TFFA news Other news Newsletter
   
รายงาน FDA เดือนพฤศจิกายน 2557

     ด้วยองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงาน Import Refusal Report เรื่องการตรวจพบสินค้านำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสหรัฐ ฯ และปฏิเสธการนำเข้าสินค้าดังกล่าวในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง จากผู้ประกอบการรวม 7 ราย ซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภครวม 8 รายการ เช่น แชมพู ปลาทูน่า และน้ำเชื่อม เป็นต้น เนื่องจากตรวจพบสิ่งสกปรกเน่าเสียหรือสารเติมแต่งอาหารที่ไม่ปลอดภัยเจือปนสินค้าไม่ถูกสุขอนามัย หรือพบการติดฉลากสินค้าที่ไม่ถูกต้อง รายละเอียดดังเอกสารแนบ
     ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นควรแจ้งเตือนภัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและปฏิเสธการนำเข้าดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs เพิ่มความระมัดระวังในกรผลิต/ส่งออกสินค้าที่ได้มาตรฐาน และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสหรัฐ อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะสามารถส่งออกสินค้าได้อย่างราบรื่นไร้อุปสรรค และไม่ถูกปฏิเสธการนำเข้าอันเป็นการทำลายภาพพจน์สินค้าไทยโดยรวม


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม