TFFA news Other news Newsletter
   
EU เพิ่มชื่อสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง (SVHCs) จำนวน 6 ประเภท

     หน่วยงานจัดการเคมีภัณฑ์ของสหภาพยุโรป (ECHA) ได้ปรับปรุงเพิ่มสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง (SVHCs) หรือ Candidate List จำนวน 6 ประเภท ที่จะต้องได้รับการจดแจ้ง (Notification) ก่อนนำมาใช้ เนื่องจากเป็นสารก่อมะเร็ง สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์(Mutagenic)


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม