TFFA news Other news Newsletter
   
การเผยแพร่มาตรฐานทางเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

     ด้วยกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง ได้ปรับปรุงเนื้อหาและจัดทำมาตรฐานทางเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ แบ่งเป็น 2 ฉบับ ได้แก่ 1) มาตรฐานทางเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (ตามประเทศผู้นำเข้า) ซึ่งเป็นฉบับที่รวบรวมมาตรฐานเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในแต่ละประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญรวม 14 ประเทศ และ 2) รายการวิเคราะห์และมาตรฐานทางเคมีสำหรับการตรวจรับรองผลิตภัณ์สัตว์น้ำส่งออก ซึ่งเป็นฉบับที่กำหนดค่ามาตรฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออก โดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์และพิจารณาค่ามาตราฐานตามระดับของโรงงานที่ได้รับการรับรอง โดยรายละเอียดตามมาตรฐานดังกล่าวสามารถดูได้ที่ http://www.fisheries.go.th/quality ทั้งนี้ กำหนดวันบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558 เป็นต้นไป