TFFA news Other news Newsletter
   
วันพาณิชย์ 2558

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 คุณวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการบริหารสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 95 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ "วันพาณิชย์" ปี 2558 ณ อาคาสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์         
ภายบรรยากาศ