TFFA news Other news Newsletter
   
เชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร

      สมาคมขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร" ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญัติแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306-308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

      การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความเห็นปัญหาอุปสรรคการนำเข้า-การส่งออก เพื่อจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร และผลักดันให้เกิดการปรับปรุงระบบการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก ซึ่งปัจจุบันสมาชิกมีการนำเข้าวัตถุดิบเข้ามาผลิตและส่งออกเพิ่มมากขึ้น และมักประสบปัญหาในการจดแจ้งรายละเอียด ขั้นตอนการตรวจสอบ และระยะเวลา ในการได้รับอนุญาตนำสินค้าเข้า-ออกจากท่า ทำให้ผู้ประกอบการต้องมีภาระและเกิดอุปสรรคในการวางแผนการผลิต

      การสัมมนาในครั้งนี้ คุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมฯ ดร.นันทิยา อุ่นประเสริฐ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ผลักดันต่อทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ปัญหาของสมาชิกได้รับการแก้ไขอย่างลุล่วง

      สมาคมฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อผู้จัดจะนำข้อมูลไปใช้ในการจัดการและแก้ไขปัญหาระบบและมาตรการที่ผู้ประกอบการเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โดยสามารถแจ้งชื่อกลับมายังฝ่ายวิชาการสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคมนี้