TFFA news Other news Newsletter
   
คู่มือการใช้ยาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS)


US จัดพิมพ์คู่มือการใช้ยาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS) ได้ตีพิมพ์คู่มืออ้างอิงรายการยาสัตว์น ้าที่อนุญาติให้ใช้ในสัตว์น้ำแต่ละชนิด โดยระบุปริมาณ ข้อก้าหนดการใช้ และข้อบ่งชี้ของยาแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของสหรัฐฯ

นอกจากนี ยังมีการระบุในส่วนของการค้านวณปริมาณยา ความเข้มข้นของยา และระยะเวลาในการใช้ยาในแต่ละกรณี ซึ่งประกอบไปด้วยสูตรการผสมตัวยาและตารางอ้างอิงปริมาณการใช้ยาหรือความเข้มข้นที่เหมาะสมกับการใช้แต่ละกรณี

(ทั้งนี สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่: www.fws.gov/fisheries/aadap/PDF/2nd-Edition-FINAL.pdf)
ที่มา: www.thefishsite.com

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม