TFFA news Other news Newsletter
   
ประชุมรับฟังปัญหาของกลุ่มผู้ประกอบการล้ง

     วันนี้ (29 ธค.) ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาของกลุ่มผู้ประกอบการล้งกรณีสมาคมฯ ประกาศยกเลิกการใช้ล้งภายนอก ซึ่งทางผู้ประกอบการขอความเห็นใจและขอแนวทางการช่วยเหลือจากสมาคมฯ

     โดยนายกสมาคมฯ ได้ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากข่าวเอพีที่นำเสนอ ความคิดเห็นของสหรัฐและอียู รวมทั้งจากผู้นำเข้าในสหรัฐ โดยสรุปประเด็นสำคัญดังนี้
     1.จังหวัดต้องจัดทำทะเบียนล้งว่ามีเท่าไร แยกเป็นล้งชุมชน ล้งในประเทศ ล้งส่งออก แรงงานในแต่ละส่วนเป็นอย่างไร เพื่อได้แก้ไขได้ถูกต้อง และ      หลังวันที่ 10 มค.ทางสมาคมจะประสานเข้าหารือกับทางจังหวัดต่อไป
     2.ให้ล้งทำหนังสือชี้แจงความเดือดร้อนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานทูตสหรัฐ สำนีกข่าวเอพี รัฐบาล เป็นต้น
     3.สมาคมฯ ได้ทำหนังสือถึงพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และศปมผ. ถึงแนวทางการแก้ปัญหา      แล้ว และได้ขอให้ ศปมผ. ประสานเชิญเอพีมาพูดคุยพร้อมหลักฐาน หากพบการกระทำผิดจริง ให้รัฐดำเนินการตามกฎหมายและสมาคมฯ จะดำเนินการ      ตามระเบียบสมาคม
     4.สมาคมจะประสานโรงงานสมาชิกให้ช่วยดูแลล้งที่เป็นพี่เลี้ยงอยุ่
     5. สมาคมจะดำเนินการร่วมกับภาครัฐในการเจรจากับผู้นำเข้าในสหรัฐ และ ACC เพื่อหาแนวทางการแก้ไขการใช้ล้ง

     สุดท้ายทางล้งถามถึงอนาคต ซึ่งนายกสมาคมฯ แจ้งว่า อุตสาหกรรมกุ้งของไทยยังมีอนาคตแน่นอน         
ภายบรรยากาศ