TFFA news Other news Newsletter
   
ชี้แจงประเด็นปัญหาและข้อคิดเห็นด้านแรงงาน


ตามที่สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เข้าพบ รมว. กระทรวงแรงงาน และนำเสนอประเด็นปัญหาและข้อคิด
เห็นด้านแรงงานเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 นั้น ทางกระทรวงแรงงานได้ส่งข้อมูลชี้แจงการดำเนินงานตามประเด็นปัญหา ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม