TFFA news Other news Newsletter
   
คำชี้แจงกฎกระทรวง กำหนดสถานทีทีห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึงเป็นเด็กอายุตํากว่าสิบแปดปี ทำงาน พ.ศ.2559

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม