TFFA news Other news Newsletter
   
ประชุม ศปมผ. ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ
การประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เป็นประธานการประชุม ศปมผ. ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และติดตามเรื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

โดยในวันนี้มีหัวหน้า/ผู้แทน ส่วนราชการใน ศปมผ. เข้าร่วมประชุม อาทิ พล เรือเอก ณรงค์พล ณ บางช้าง รองผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก
ไกรวุธ วัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม โดยมีมติที่ประชุมดังนี้
1. ให้กรมประมงเสนอ ศปมผ. ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำ รวมทั้งเร่งรัดการออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และให้กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ในแต่ละขั้นตอนที่ให้บริการออกใบอนุญาตฯกับผู้ประกอบการให้ชัดเจน และรายงานให้ ที่ประชุมทราบต่อไป
2. ให้ ศรชล. และกรมประมง รวบรวมข้อมูลเรือประมงจากศูนย์เฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย (FMOC) ที่มีพฤติกรรมทำการประมงผิดกฎหมาย และดำเนินการแจ้งให้ ศรชล.เขต ต่าง ๆ กรมทรัพยากรทางทะเลและชาวฝั่ง ตำรวจน้ำ และกรมศุลกากร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
3. ให้คณะทำงานจัดทำระบบติดตามเรือ (VMS) กรมประมงและกรมเจ้าท่า รวบรวมข้อมูลเรือประมงที่ยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเรือ เพื่อออกมาตรการในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายต่อไป โดยรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป
4. ให้คณะทำงานส่วนประชาสัมพันธ์ ศปมผ. รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลของข้อมูลที่จะนำเสนอ โดยเฉพาะผลการดำเนินคดีที่สำคัญ เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญได้รับทราบต่อไป
5. ให้กรมประมง กรมเจ้าท่า และสำนักงานเลขานุการ ศปมผ. กำหนดแนวทางการปฏิบัติและกำหนดข้อบังคับในการตรวจสุขอนามัยของเรือ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป
6. ให้กรมประมงสรุปค่า MSY เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะทำงานพัฒนาระบบงานทะเบียนเรือและบันทึกข้อมูลเรือ ประมงให้แล้วเสร็จภายใน 11 กุมภาพันธ์ 2559 และเร่งรัดการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดทำคู่มือประจำเรือประมง ให้ได้ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
7. ให้ คณะทำงานกฎหมายพิจารณาแนวทางการดูแลของกลาง ซึ่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางทะเล ดำเนินการ กัก/ยึดเรือ มาจากการกระทำความผิดกฎหมายประมง เพื่อให้มีมาตรการรองรับและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน แล้วรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป
8. ให้คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ศปมผ. ติดตามรับเรื่องร้องเรียนของผู้ประกอบการประมงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ แก้ไขปัญหา และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ

         
ภายบรรยากาศ