TFFA news Other news Newsletter
   
US ผุดแนวทางการตรวจสอบย้อนกลับใหม่ต่อสู้ IUU

   

US ผุดแนวทางการตรวจสอบย้อนกลับใหม่ต่อสู้ IUU

คณะกรรมาธิการสภาทะเลแห่งชาติของสหรัฐ (National Ocean Council: NOC) เผยแนวทางใหม่ในการสร้างโครงการตรวสอบย้อนกลับอาหาร
ทะเลของสหรัฐฯ จะนำไปสู่มาตรฐานระดับสากล การจัดการแหล่งทรัพยากรอาหารทะเลอย่างยั่งยืนและไม่มีการหลอกลวงทางการค้า ที่เป็นแนวทางสำคัญในการต่อสู้กับการประมงผิดกฎหมาย (illegal, unreported, and unregulated: IUU fishing) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อติดตามแหล่งที่มาของการนำเข้าอาหารทะเลด้วยการสร้าง กระบวนการรายงานและการจัดการขั้นตอนการนำเข้าปลาและสินค้าปลาที่นำเข้ามาในสหรัฐฯ

แนวทางระบบตรวสอบย้อนกลับอาหารทะเลนี้ จะมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจับสัตว์น้ำ การขนส่งเทียบท่าเรือและห่วงโซ่ของปลาและผลิตภัณฑ์
ปลา การนำเข้าสัตว์น้ำมายังสหรัฐฯจะถูกวิเคราะห์ความ เสี่ยงเกี่ยวกับการประมงผิดกฎหมาย (IUU) และอาหารทะเลปลอมเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์จากการประมงผิดกฎหมายและผลิตภัณฑ์ ปลอมแปลงเข้าสู่สหรัฐฯ ทั้งนี้แนวทางข้างต้นจะเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นเป็นเวลา 60 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 4 เมษายน 2559

ที่มา: thefishsite (สรุปโดย: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) (12/02/59)