TFFA news Other news Newsletter
   
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน

   

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 กพ. 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้

1. รับทราบแนวทางการนำเข้าแรงงานเวียดนาม คือให้นายจ้างยื่นความต้องการนำเข้าแรงงานกับบริษัทจัดหางานเวียดนามโดยตรง หรือกรณีนาย
จ้างไม่สะดวกที่จะติดต่อกับบริษัทจัดหางานเวียดนามก็สามารถเลือกใช้บริการบริษัทจัดหางานไทยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้

2. เห็นชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี 2559 ดังนี้
1) เห็นชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 การรายงานตัวเพื่อขออนุญาตทำงาน โดยบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เคยทำงานอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย 2 กลุ่ม [กลุ่มที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) และกลุ่มที่มีเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้] กำหนดให้สิ้นสุดการทำงานในวันเดียวกัน คือวันที่ 31 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ไม่รวมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายซึ่งได้จดทะเบียนในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้ง 2 ระยะ
2) เห็นชอบในหลักการให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการ
ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรในทุกประเภทกิจการทำงานได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี และจะต่ออายุการทำงานอีกได้ครั้งละ 2 ปี ไม่เกิน 4 ครั้ง รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ซึ่งการต่ออายุแต่ละครั้งให้เป็นตามเงื่อนไขที่กรมการจัดหางานกำหนด

3. เห็นชอบการกำหนดคำนิยามกิจการแปรรูปสัตว์น้ำเพิ่มเติม โดยให้การคัดเลือก คัดแยก ปลา / หรือสัตว์ทะเลอื่น ๆ เช่น กุ้ง ปู ปลาหมึก หอย
ฯลฯ รวมอยู่ ในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อให้การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำครอบคลุมการทำงานของแรงงานต่างด่าวที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

4. เห็นชอบการออกกฎกระทรวงกำหนดรูปแบบใบอนุญาตทำงาน โดยให้ รง. ปรับปรุงกฎกระทรวงเพื่อกำหนดรูปแบบใบอนุญาตทำงานให้มี
ลักษณะและข้อความสอดคล้องตรงกับที่ระบุไว้ด้านหลังบัตรชมพู โดยให้มีผลย้อนหลังครอบคลุมในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการดำเนินการกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้จัดทำทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทำงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 29 กรกฎาคม 2559